Na co zwracać uwagę analizując decyzje pobytowe cudzoziemców?

W ubiegłym tygodniu analizowaliśmy sytuację, w której cudzoziemiec przedkłada pracodawcy kilka decyzji pobytowych. Radziliśmy wówczas, aby zweryfikować daty ich wydania i ustalić, która została wydana najpóźniej. To ona będzie miała kluczowe znaczenie dla ustalenia, czy pobyt cudzoziemca w Polsce jest legalny. Na co jeszcze zwrócić uwagę analizując decyzję pobytową otrzymaną od cudzoziemca?

Istotne elementy decyzji pobytowej cudzoziemca

Decyzja pobytowa cudzoziemca powinna zawierać elementy typowe dla każdej decyzji administracyjnej takie jak oznaczenie organu, który ją wydał, datę wydania, oznaczenie strony (cudzoziemca), powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie, pouczenie oraz podpis pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji. Z punktu widzenia pracodawcy szczególnie istotna jest podstawa prawna wydania decyzji, która pozwala na ustalenie, czy cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy bez konieczności posiadania odrębnego zezwolenia na pracę. Niekiedy można to ustalić również na podstawie samego rozstrzygnięcia. 

Rozstrzygnięcie zawarte w decyzji pobytowej

W rozstrzygnięciu organ powinien wskazać, czy udziela lub odmawia udzielenia pobytu, o który wnioskował cudzoziemiec. Wniosek cudzoziemca może dotyczyć w szczególności pobytu czasowego, pobytu stałego, pobytu rezydenta długoterminowego UE. Jeśli organ określi w decyzji pobytowej, że udziela cudzoziemcowi pobytu stałego lub pobytu rezydenta długoterminowego UE, to jednocześnie oznacza to, że cudzoziemiec uprawniony jest nie tylko do pobytu w Polsce, ale również do wykonywania pracy bez konieczności posiadania odrębnego zezwolenia na pracę. W przypadku decyzji na pobyt czasowy nie jest możliwe jednoznaczne określenie czy cudzoziemiec ma takie prawo. W tej sytuacji ustalenie uprawnienia do wykonywania pracy najczęściej wymaga analizy podstawy prawnej – treści przepisów, na podstawie których dana decyzja została wydana. 

Termin udzielenia zezwolenia na pobyt

Nie mniej istotny niż podstawa prawna decyzji czy treść rozstrzygnięcia jest termin udzielenia zezwolenia na pobyt. Wspomniane wcześniej zezwolenia na pobyt stały oraz na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydawane są na czas nieoznaczony. Inaczej jest w przypadku zezwoleń na pobyt czasowy, które zawsze wydawane są na pewien okres czasu. Jeśli cudzoziemiec przedstawi taką decyzję koniecznie należy sprawdzić do kiedy pozostaje ona ważna. Jeżeli nie pozostało zbyt wiele czasu do końca okresu ważności decyzji, warto dopytać cudzoziemca czy podjął już działania mające na celu przedłużenie legalności swojego pobytu w Polsce. Przypominamy, że pracodawca może zatrudnić tylko takiego cudzoziemca, który przebywa w Polsce legalnie.  

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑