Paczki świąteczne z ZFŚS dla dzieci 

Grudzień za pasem, co oznacza że rozpoczyna się sezon paczek świątecznych finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). W wielu firmach paczki wydawane są dla dzieci pracowników, a pracodawcy zadają sobie często pytanie, czy paczki świąteczne dla dzieci powinny być różnicowane w oparciu o sytuację życiową, rodzinną i materialną rodzica – pracownika?  Wątpliwości te wynikają... Czytaj dalej →

Czy cudzoziemiec może mieć jednocześnie dwie decyzje zezwalające na pobyt w Polsce?

Ostatnio jeden z naszych Klientów zwrócił się do nas z pytaniem czy cudzoziemiec może w tym samym czasie posiadać dwie ważne decyzje dotyczące pobytu w Polsce. Klient wyjaśnił, że na etapie rekrutacji cudzoziemiec przedstawił dwie różne decyzje zezwalające mu na pobyt czasowy, które zostały wydane w niedużym odstępie czasu. Oba dokumenty wydawały się być ważne... Czytaj dalej →

Karta pobytu – czy jest wystarczająca do zatrudnienia cudzoziemca?

W ubiegłym tygodniu wspomnieliśmy, że pracodawca jest uprawniony, a zarazem zobowiązany do zażądania przedstawienia przez cudzoziemca ważnego dokumentu uprawniającego go do pobytu w Polsce oraz do przechowywania kopii tego dokumentu przez cały jego okres zatrudnienia. Zadaliśmy również pytanie czy tego typu dokumentem może być karta pobytu, a odpowiedź na to pytanie należałoby zacząć od wyjaśnienia... Czytaj dalej →

Rozwiązanie umowy o pracę – w jakim terminie wypłacić pracownikowi wynagrodzenie i ewentualne inne należne świadczenia, jak np. odprawy?

Czy pracodawca musi rozliczyć się z pracownikiem już w dacie rozwiązania umowy o pracę, czy też pracownik musi poczekać na termin wypłaty wynagrodzenia właściwy dla wszystkich pracowników? Częstą praktyką w spółkach - w szczególności tych, które są dużymi pracodawcami - jest to, że niezależnie od tego w jakim terminie dojdzie do rozwiązania umowy o pracę... Czytaj dalej →

Jak daleko sięga pracowniczy obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy?

Przestrzeganie „zasad współżycia społecznego” – niepisanych, powszechnie akceptowanych reguł etycznego, moralnego i uczciwego postępowania w relacjach międzyludzkich jest jednym z podstawowych obowiązków każdego pracownika (art. 100 § 2 pkt 6 Kodeksu pracy). Przepis ten jednak wyraźnie stanowi o obowiązku przestrzegania tych zasad „w zakładzie pracy”. Często jednak określone zachowania potencjalnie naruszające omawiany obowiązek są podejmowane... Czytaj dalej →

Zmiany w zakresie BHP dla pracowników wykonujących pracę z użyciem komputerów  

W piątek 17 listopada 2023 r. zaczną obowiązywać zmienione przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.  Celem zmiany jest dostosowanie treści Rozporządzenia do zmian technologicznych, które zaszły od czasu jego wydania w 1998 r. W ciągu 25 lat obowiązywania Rozporządzenia miał miejsce znaczący... Czytaj dalej →

Praca nadliczbowa – niepełny etat

19 października 2023 r. zapadł bardzo ważny - z punktu widzenia zatrudniania pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy - wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-660/20 Lufthansa CityLine.  W omawianym wyroku Trybunał rozstrzygnął kwestię równego traktowania pracowników zatrudnionych na część etatu w odniesieniu do dodatkowego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Z orzeczenia Trybunału wynika,... Czytaj dalej →

Kiedy zezwolenie na pobyt stały może zostać cofnięte?

Ustawa o cudzoziemcach opisuje kilka sytuacji, w których zezwolenie na pobyt stały może zostać cofnięte. Co ważne, zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu w przypadku zaistnienia wyraźnie określonych sytuacji „zezwolenie na pobyt stały cofa się cudzoziemcowi” co oznacza, że organ nie ma wówczas tzw. luzu decyzyjnego i zobowiązany jest do podejmowania działań przewidzianych w przepisach. Istotny... Czytaj dalej →

Czy zezwolenie na pobyt stały faktycznie jest na stałe?

Zezwolenie na pobyt stały to decyzja, na podstawie której cudzoziemiec może przebywać legalnie w Polsce przez czas nieoznaczony. Z punktu widzenia pracodawcy istotne jest to, że zezwolenie na pobyt stały umożliwia również legalne zatrudnienie cudzoziemca bez konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów, czy dokonywania jakichkolwiek zgłoszeń lub powiadomień.  Czy jednak zezwolenie na pobyt stały faktycznie jest na... Czytaj dalej →

Zatrudnianie obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii

W zakresie zatrudniania cudzoziemców ogólną zasadą jest to, że cudzoziemcy, którzy chcą pracować w Polsce powinni posiadać zezwolenie na pracę. Są jednak przypadki, w których taki dokument nie jest wymagany. W szczególności w aktualnym stanie prawnym osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii mogą podejmować pracę w... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑