Zmiana warunków zatrudnienia obywatela Ukrainy wykonującego pracę w oparciu o powiadomienie PUP 

Pracodawca, który zatrudnia obywatela Ukrainy na podstawie art. 22 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej – ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy) obowiązany jest do dokonania powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy (PUP). W formularzu zgłoszenia należy wskazać podstawowe informacje dotyczące pracodawcy, cudzoziemca... Czytaj dalej →

Działania pozytywne w miejscu pracy

Pracodawcy coraz większą wagę przykładają do zwiększania równości i różnorodności w miejscu pracy. Dotyczy to m.in. poprawy sytuacji kobiet, których reprezentacja na rynku pracy, szczególnie w branżach technicznych, jest niewystarczająca. Zmniejszanie faktycznie występujących nierówności może następować poprzez podejmowanie tzw. „działań pozytywnych”, tj. podejmowanych na rzecz grupy pracowników wyróżnionych np. ze względu na płeć. Ażeby takie... Czytaj dalej →

Zatrudnianie obywateli Ukrainy w oparciu o powiadomienie PUP

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej – ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy) przewiduje uproszczony tryb zatrudniania obywateli Ukrainy. Co ważne, ułatwienia nie dotyczą tylko tych obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Uproszczonym trybem... Czytaj dalej →

Obowiązki pracodawcy wobec strażaków – ochotników. Problemy z nowymi przepisami. 

Biorąc pod uwagę, że w Polsce jest ok. 16 tysięcy jednostek ochotniczych straży pożarnych, prawdopodobieństwo, że wśród zatrudnionych w firmie znajdują się członkowie OSP jest dość wysokie. Przyjrzyjmy się więc dokładniej temu, jakie dodatkowe obowiązki spoczywają na pracodawcy wobec pracownika będącego członkiem OSP. Od razu także uprzedzamy, że obowiązujące w tym zakresie przepisy dalekie są... Czytaj dalej →

Ważne zmiany w emeryturach pomostowych

16 sierpnia 2023 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczące przepisów o emeryturach pomostowych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. Przede wszystkim, na skutek nowelizacji, emerytury pomostowe nie będą miały charakteru wygasającego, uchylono bowiem przepis wymagający, aby pracownik wykonywał pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze... Czytaj dalej →

Będą nowe przepisy dotyczące BHP oraz ergonomii na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe 

Aktualnie obowiązujące, tworzone pod koniec ubiegłego stulecia, rozporządzenie w sprawie BHP na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe wkrótce zostanie zmienione.  Niezbędne zmiany W ciągu niemal ćwierć wieku obowiązywania dotychczasowych przepisów dokonał się postęp techniczny - choćby w zakresie technologii wyświetlania obrazu na monitorach ekranowych czy powszechnego stosowania komputerów przenośnych. Przepisy, jak dotychczas, mają dotyczyć pracowników... Czytaj dalej →

Czy pracownik może domagać się zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej z kilkudniowym wyprzedzeniem? 

Zgodnie z przepisem art. 148[1] Kodeksu pracy, zwolnienie z powodu siły wyższej przysługuje pracownikowi w „pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika”. Z przepisu wynika więc, że okoliczności uzasadniające zwolnienie powinny być pilne, czyli wymagające natychmiastowego działania – nie mamy do czynienia z pilnością i nagłością, jeśli pracownik składa... Czytaj dalej →

Jest decyzja Komisji Europejskiej dotycząca transferu danych osobowych do USA 

10 lipca br. Komisja Europejska przyjęła decyzję, która znacząco może ułatwić transatlantyckie transfery danych osobowych (EU- US Data Privacy Framework).  Dotychczasowe regulacje Przypomnimy, że nie jest to pierwsza tego rodzaju decyzja. Już wcześniej funkcjonowały bowiem podobne programy ułatwiające przekazywanie danych za ocean (np. Bezpieczna Przystań, Tarcza Prywatności). W 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej unieważnił... Czytaj dalej →

Będą zmiany w prawie ułatwiające konsolidację na rynku instytucji finansowych oferujących PPK

Na posiedzeniu 13 lipca br. Sejm uchwalił ustawę, która ma znowelizować m. in. ustawę o pracowniczych planach kapitałowych1. Zmianie ma ulec jej art. 63 regulujący przypadki, w których organ nadzoru może wydać decyzję o usunięciu instytucji finansowej z ewidencji PPK. Do tej pory przepisy nie przewidywały możliwości wydania takiej decyzji na wniosek instytucji, np. w... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑