Odpis na ZFŚS na rok 2024 

W przekazanym do Sejmu projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, ani też w projekcie tzw. ustawy okołobudżetowej nie przewidziano przepisu, który nakazywałby ustalanie wysokości odpisu na ZFŚS w roku 2024 wg przeciętnego wynagrodzenia z roku innego niż poprzedni (2023). Dotychczas, to właśnie w ustawach okołobudżetowych wskazywano, wg przeciętnego wynagrodzenia z którego roku należało ustalać odpis na fundusz. Brak takich przepisów powoduje, że odpis należy ustalać zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS. 

Jak wynika natomiast z przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, odpis ustala się wg przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłasza Prezes GUS w Monitorze Polskim nie później niż do 20 lutego każdego roku. Jeśli więc nie zostaną wprowadzone zmiany do ustawy budżetowej lub okołobudżetowej, odpis będzie trzeba naliczać wg przeciętnego wynagrodzenia za rok 2023 lub za drugie półrocze 2023 r. – w zależności od tego, które będzie wyższe.

W roku 2023 odpis na fundusz ustalany był początkowo – do 30 czerwca 2023 r. wg przeciętnego  wynagrodzenia w drugim półroczu 2019 r. (tj. od kwoty 4.434,58 złotych), a od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. – wg przeciętnego wynagrodzenia w drugim półroczu 2021 r. (tj. od kwoty 5.104,90 zł). 

Na marginesie warto odnotować, że do zmiany wysokości odpisu na ZFŚS w drugim półroczu 2023 r. doszło w wyniku uchwalenia w dniu 7 lipca 2023 r. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw. Ustawa weszła w życie z dniem 11 sierpnia 2023 r. 

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑