Karta pobytu – czy jest wystarczająca do zatrudnienia cudzoziemca?

W ubiegłym tygodniu wspomnieliśmy, że pracodawca jest uprawniony, a zarazem zobowiązany do zażądania przedstawienia przez cudzoziemca ważnego dokumentu uprawniającego go do pobytu w Polsce oraz do przechowywania kopii tego dokumentu przez cały jego okres zatrudnienia. Zadaliśmy również pytanie czy tego typu dokumentem może być karta pobytu, a odpowiedź na to pytanie należałoby zacząć od wyjaśnienia... Czytaj dalej →

Jak daleko sięga pracowniczy obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy?

Przestrzeganie „zasad współżycia społecznego” – niepisanych, powszechnie akceptowanych reguł etycznego, moralnego i uczciwego postępowania w relacjach międzyludzkich jest jednym z podstawowych obowiązków każdego pracownika (art. 100 § 2 pkt 6 Kodeksu pracy). Przepis ten jednak wyraźnie stanowi o obowiązku przestrzegania tych zasad „w zakładzie pracy”. Często jednak określone zachowania potencjalnie naruszające omawiany obowiązek są podejmowane... Czytaj dalej →

Jakich dokumentów pracodawca powinien zażądać od cudzoziemca na etapie rekrutacji?

Kodeks pracy określa, że od osoby ubiegającej się o zatrudnienie pracodawca może żądać podania wybranych danych osobowych, a przy tym dokumentów, które je potwierdzą. W przypadku kandydatów do pracy będących cudzoziemcami omawiane uprawnienie jest nieco szersze, a przy tym jest nie tylko prawem pracodawcy, ale również jego obowiązkiem. Obowiązek zweryfikowania podstawy pobytu cudzoziemca w Polsce... Czytaj dalej →

Zezwolenie na osiedlenie – czy ten dokument ma jeszcze moc prawną?

Jednym z obszarów naszej działalności w zakresie zatrudniania cudzoziemców jest weryfikacja dokumentów pobytowych cudzoziemców, których nasi Klienci chcą zatrudnić. Nierzadko podczas takiej weryfikacji spotykamy się z dokumentami, które zostały wydane nawet kilkanaście lat temu. Ostatnio w nasze ręce trafiło zezwolenie na osiedlenie – dokument, który w aktualnym stanie prawnym nie jest już wydawany.  Czy tego... Czytaj dalej →

Badanie fikcyjności małżeństwa cudzoziemca

W poprzednim tygodniu wyjaśnialiśmy, że rozwód cudzoziemca, który nastąpił w ciągu 2 lat od dnia, w którym udzielono cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały ze względu na fakt pozostawania w związku małżeńskim z obywatelem polskim jest przesłanką uzasadniającą cofnięcie tego zezwolenia. Sygnalizowaliśmy również, że Urząd jeszcze przed wydaniem takiego zezwolenia może przyjrzeć się bliżej małżeństwu zawartemu... Czytaj dalej →

Praca nadliczbowa – niepełny etat

19 października 2023 r. zapadł bardzo ważny - z punktu widzenia zatrudniania pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy - wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-660/20 Lufthansa CityLine.  W omawianym wyroku Trybunał rozstrzygnął kwestię równego traktowania pracowników zatrudnionych na część etatu w odniesieniu do dodatkowego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Z orzeczenia Trybunału wynika,... Czytaj dalej →

Wdrożenie regulacji nakładającej na firmy obowiązek raportowania ESG coraz bliżej

Czym jest i kogo dotyczy raportowanie ESG? Opiera się ono na trzech filarach, będących zarazem rozwinięciem powyższego skrótu, tj.: Environmental (środowiskowym), Social (społecznym) i Governance (ładzie korporacyjnym). Jest to raportowanie typu niefinansowego obejmujące w szczególności udostępnianie przez podmioty działające na terenie Unii Europejskiej informacji w zakresie zrównoważonego rozwoju, stosowanych w przedsiębiorstwie działań proekologicznych oraz pozytywnych działań podejmowanych... Czytaj dalej →

Obowiązki pracodawcy wobec strażaków – ochotników. Problemy z nowymi przepisami. 

Biorąc pod uwagę, że w Polsce jest ok. 16 tysięcy jednostek ochotniczych straży pożarnych, prawdopodobieństwo, że wśród zatrudnionych w firmie znajdują się członkowie OSP jest dość wysokie. Przyjrzyjmy się więc dokładniej temu, jakie dodatkowe obowiązki spoczywają na pracodawcy wobec pracownika będącego członkiem OSP. Od razu także uprzedzamy, że obowiązujące w tym zakresie przepisy dalekie są... Czytaj dalej →

Jest decyzja Komisji Europejskiej dotycząca transferu danych osobowych do USA 

10 lipca br. Komisja Europejska przyjęła decyzję, która znacząco może ułatwić transatlantyckie transfery danych osobowych (EU- US Data Privacy Framework).  Dotychczasowe regulacje Przypomnimy, że nie jest to pierwsza tego rodzaju decyzja. Już wcześniej funkcjonowały bowiem podobne programy ułatwiające przekazywanie danych za ocean (np. Bezpieczna Przystań, Tarcza Prywatności). W 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej unieważnił... Czytaj dalej →

Będą zmiany w prawie ułatwiające konsolidację na rynku instytucji finansowych oferujących PPK

Na posiedzeniu 13 lipca br. Sejm uchwalił ustawę, która ma znowelizować m. in. ustawę o pracowniczych planach kapitałowych1. Zmianie ma ulec jej art. 63 regulujący przypadki, w których organ nadzoru może wydać decyzję o usunięciu instytucji finansowej z ewidencji PPK. Do tej pory przepisy nie przewidywały możliwości wydania takiej decyzji na wniosek instytucji, np. w... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑