Nadchodzące transformacje: co nowego przyniosą zmiany w ustawie o cudzoziemcach?

9 lutego br. rząd przedstawił projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Projekt ten ma na celu m.in. wdrożenie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Dyrektywę tę Polska powinna była wdrożyć do krajowego porządku prawnego do 18 listopada 2023... Czytaj dalej →

Informacja o procedurze zgłoszeń wewnętrznych już na etapie rekrutacji.

Stale opóźniająca się implementacja dyrektywy unijnej nr 2019/1937 w sprawie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii zdaje się zbliżać ku realizacji. Na tę chwilę projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (potocznie zwany projektem ustawy o sygnalistach) nadal analizowany jest przez Komisję Prawniczą, co nie stoi na przeszkodzie by pracodawcy już zaczęli przygotowywać wewnątrzzakładowe procedury... Czytaj dalej →

Podleganie ubezpieczeniom społecznym w przypadku nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca 

W 2018 r. media donosiły o zdarzeniu pod Środą Wielkopolską, kiedy to poza godzinami pracy, na terenie mieszkania pracowniczego pracownica narodowości ukraińskiej doznała wylewu. Zawiadomiony o zdarzeniu pracodawca nie wezwał pogotowia, ani też nie zdecydował się na przewiezienie pracownicy do szpitala. Wynikało to z faktu nielegalnego zatrudnienia obywatelki Ukrainy, która nie posiadała zezwolenia na pracę... Czytaj dalej →

Czy VIN pojazdu może stanowić dane osobowe?

VIN to unikalny (niepowtarzalny) numer identyfikacyjny pojazdu. Intuicyjnie więc zapewne większość z nas odpowie, że to informacja odnosząca się do rzeczy, a nie osoby fizycznej, stąd nie może stanowić danych osobowych. A jednak… TSUE w jednym z niedawnych orzeczeń rzucił szersze tło na tę sprawę. Orzeczenie to omówione zostało w jednym z ostatnich numerów Biuletynu... Czytaj dalej →

Obowiązki pracownika powołanego do terytorialnej służby wojskowej wobec pracodawcy

W ostatnim wpisie dotyczącym Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) wskazywaliśmy, że aż 56% żołnierzy WOT pozostaje zatrudnionych w ramach stosunku pracy. Tymczasem służba w WOT wiąże się z udziałem żołnierza w odpowiednich szkoleniach oraz z pozostawaniem w gotowości na wypadek powołania. To z kolei wpływa bezpośrednio na organizację pracy u pracodawcy zatrudniającego żołnierza. Pracodawca winien zatem... Czytaj dalej →

Rozwiązanie umowy o pracę z żołnierzem WOT

1 stycznia 2024 r. rozpoczął się siódmy rok funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej. Według danych podawanych przez Wojska Obrony Terytorialnej1 aktualnych na styczeń br. obecnie w WOT służbę pełni ponad 40000 żołnierzy, w tym blisko 3000 ochotników oraz ponad 5000 żołnierzy zawodowych. Z udostępnionych statystyk wynika, że 30% żołnierzy OT ma wykształcenie wyższe, blisko połowa (47%)... Czytaj dalej →

Czy obcy język może być językiem „urzędowym” u polskiego pracodawcy?

Truizmem jest stwierdzenie, że zglobalizowana gospodarka skutkuje upowszechnieniem się komunikacji w językach obcych w przedsiębiorstwach. Znajomość przynajmniej jednego obcego języka jest w zasadzie standardowym oczekiwaniem pracodawców wobec pracowników. Coraz częściej zatem roboczym językiem w firmach zaczyna być obcy język, przede wszystkim angielski. Czy są jakieś granice, których jednak polski pracodawca nie powinien przekraczać, aby nie... Czytaj dalej →

Pracodawco, pamiętaj o zgłaszaniu naruszeń ochrony danych osobowych!

Zgodnie z art. 33 ust. 1 RODO każdy administrator w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 72 godzin od jego stwierdzenia zgłosić je organowi nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, aby naruszenie skutkowało ryzykiem dla praw lub wolności osób fizycznych. W praktyce najwięcej wątpliwości sprawia właściwe ustalenie... Czytaj dalej →

Kryteria doboru do zwolnienia pracownika w ramach redukcji zatrudnienia

W poprzednim artykule opisaliśmy różnice między redukcją a likwidacją stanowiska i zwróciliśmy uwagę na konieczność wskazania kryteriów doboru do zwolnienia w przypadku redukcji. W praktyce jednak pojawią się pytania i wątpliwości pracodawców co do tego, jakie kryteria należy przyjąć i czym się kierować przy ich wyborze.  Kryteria doboru do zwolnienia nie są określone w żadnych... Czytaj dalej →

Likwidacja stanowiska a redukcja zatrudnienia

Zmniejszenie stanu zatrudnienia w zakładzie pracy spowodowane zmianami organizacyjnymi, czy pogorszeniem sytuacji finansowej pracodawcy stanowi uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę. Należy jednak mieć na uwadze, że w takim przypadku przyczyna wypowiedzenia leży po stronie pracodawcy, a zatem konieczne będzie sięgnięcie do przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych (tj. ustawy z dnia 13 marca 2003... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑