Podleganie ubezpieczeniom społecznym w przypadku nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca 

W 2018 r. media donosiły o zdarzeniu pod Środą Wielkopolską, kiedy to poza godzinami pracy, na terenie mieszkania pracowniczego pracownica narodowości ukraińskiej doznała wylewu. Zawiadomiony o zdarzeniu pracodawca nie wezwał pogotowia, ani też nie zdecydował się na przewiezienie pracownicy do szpitala. Wynikało to z faktu nielegalnego zatrudnienia obywatelki Ukrainy, która nie posiadała zezwolenia na pracę... Czytaj dalej →

Korekta płci a wiek emerytalny

Osoba decydująca się na uregulowanie kwestii prawnych związanych z korektą płci napotyka na wiele problemów natury formalnej, w tym także na gruncie przepisów regulujących kwestie zatrudnienia i ubezpieczenia społecznego. O problemach związanych ze świadectwem pracy pisaliśmy tu (link). Dziś wyjaśnimy wpływ korekty płci na wiek emerytalny.  Efektem uzyskania przez osobę transpłciową prawomocnego wyroku jest ustalenie,... Czytaj dalej →

Zmiana danych w świadectwach pracy osób po sądowym ustaleniu płci

Obecne problemy osób transpłciowych to klasyczny przypadek, kiedy przepisy prawa nie nadążają nad rzeczywistością. Mimo, że sądowe ustalenie płci odbywa się już od kilkudziesięciu lat, to jednak szereg praktycznych konsekwencji z tym związanych pozostaje wciąż nieuregulowany. Uznaje się, że wyrok ustalający płeć ma skutek od chwili jego uprawomocnienia, czyli nie działa wstecz. Jak jednak słusznie... Czytaj dalej →

Praktyczne problemy ze stosowaniem przepisów dotyczących mobbingu. Problem subiektywnej oceny zachowań mobbingowych. 

Jednym z kilku praktycznych problemów, jakie łączą się ze stosowaniem w praktyce definicji mobbingu (art. 94[3] § 1 Kodeksu pracy) jest brak zapisania w niej, wedle jakich kryteriów należy oceniać konkretne stany faktyczne i zachowania. Czy decydujące znaczenie należy przypisać temu, w jaki sposób odbierane są one przez tego, wobec kogo są podejmowane, czy może... Czytaj dalej →

Dodatkowe adnotacje na skierowaniach lekarskich pracowników – czy dozwolone? Znamy stanowisko UODO 

W grudniowym biuletynie (nr 12/12/2023) UODO opublikował decyzję dotyczącą zakresu danych możliwych do wskazania przez pracodawcę w skierowaniu na badanie lekarskie pracownika. Dotychczas w praktyce pojawiały się wątpliwości czy pracodawca może wskazać dodatkowe informacje, które uzyskał od pracownika w skierowaniu na badania profilaktyczne. UODO jednoznacznie wskazał, że tego rodzaju praktyka jest nieprawidłowa.  Stan faktyczny Do... Czytaj dalej →

Obowiązki pracownika powołanego do terytorialnej służby wojskowej wobec pracodawcy

W ostatnim wpisie dotyczącym Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) wskazywaliśmy, że aż 56% żołnierzy WOT pozostaje zatrudnionych w ramach stosunku pracy. Tymczasem służba w WOT wiąże się z udziałem żołnierza w odpowiednich szkoleniach oraz z pozostawaniem w gotowości na wypadek powołania. To z kolei wpływa bezpośrednio na organizację pracy u pracodawcy zatrudniającego żołnierza. Pracodawca winien zatem... Czytaj dalej →

W jakich przypadkach pracodawca ma obowiązek powiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy?

Chociaż od kilku już lat pracodawca nie ma obowiązku powiadomienia PIP o rozpoczęciu działalności, przepisy prawa nadal określają co najmniej kilkanaście przypadków, kiedy pracodawca z własnej inicjatywy ma obowiązek powiadomić tę instytucję (najczęściej właściwego okręgowego inspektora pracy) o różnych okolicznościach. Obowiązki te wynikają zarówno z Kodeksu pracy, jak i z przepisów pozakodeksowych. Czasem obowiązek współdziałania... Czytaj dalej →

Rozwiązanie umowy o pracę z żołnierzem WOT

1 stycznia 2024 r. rozpoczął się siódmy rok funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej. Według danych podawanych przez Wojska Obrony Terytorialnej1 aktualnych na styczeń br. obecnie w WOT służbę pełni ponad 40000 żołnierzy, w tym blisko 3000 ochotników oraz ponad 5000 żołnierzy zawodowych. Z udostępnionych statystyk wynika, że 30% żołnierzy OT ma wykształcenie wyższe, blisko połowa (47%)... Czytaj dalej →

Czy obcy język może być językiem „urzędowym” u polskiego pracodawcy?

Truizmem jest stwierdzenie, że zglobalizowana gospodarka skutkuje upowszechnieniem się komunikacji w językach obcych w przedsiębiorstwach. Znajomość przynajmniej jednego obcego języka jest w zasadzie standardowym oczekiwaniem pracodawców wobec pracowników. Coraz częściej zatem roboczym językiem w firmach zaczyna być obcy język, przede wszystkim angielski. Czy są jakieś granice, których jednak polski pracodawca nie powinien przekraczać, aby nie... Czytaj dalej →

Zwolnienie dyscyplinarne w razie popełnienia przez pracownika przestępstwa

Jedną z kategorii przyczyn uzasadniających niezwłoczne rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę jest popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa. Zgodnie z przepisami, przestępstwo to jednak musi uniemożliwiać dalsze zatrudnianie pracownika na zajmowanym stanowisku i musi być oczywiste lub stwierdzone prawomocnym wyrokiem (art. 52 § 1 ust. 2 Kodeksu pracy). Czy na... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑