Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu

 

Co jest celem szkolenia?

 • wyjaśnienie wszystkich kluczowych pojęć związanych z mobbingiem i dyskrymi­nacją w miejscu pracy,
 • wsparcie kadry zarządzającej w rozpoznawaniu, zapobieganiu, a także reagowa­niu na mobbing lub przejawy dyskryminacji,
 • pomoc w ustaleniu właściwego postę­powania w razie podnoszenia przez pracowników zarzutów mobbingu czy dyskryminacji poprzez podniesienie świadomości menedżerów w tym zakresie.

Jak wygląda szkolenie?

Szkolenie ma charakter warsztatowy – prowadzone jest przy wykorzystaniu metod angażujących uczestników, w tym poprzez analizę konkretnych stanów faktycznych.

Intencją prowadzących szkolenie jest wywołanie u uczest­ników przekonania o potrzebie prowadzenia działań antymobbingowych i przeciw­działających dyskryminacji.

Szkolenie trwa łącznie ok. 6 godzin (wykład + omówienie przykładów + dyskusja + odpowiedzi na pytania).

 

Kto prowadzi szkolenie?

Anna Brzezińska

psycholog Anna BrzezińskaCoach, psycholog, trener – doktorantka Państwowej Akademii Nauki Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, absolwentka The Art and Science of Coaching, Erickson College. Posiada bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania i prowadzenia wielu programów szkoleniowych dla firm i instytucji.

Prowadziła także zajęcia i warsztaty ze studentami w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Specjalizuje się m.in. w coachingu, treningach z komunikacji, asertywności, rozwoju potencjału osobistego, zarządzania zmianą, umiejętności kierowniczych, obsługi klienta, różnic międzykulturowych oraz radzenia sobie ze stresem.

Pracuje w oparciu o międzynarodowe modele oceny potencjału ludzkiego Insights i Extended Disc.

Anna Brzozowska

psycholog Anna BrzozowskaPsycholog, trener biznesu, facylitator i moderator. Asesor w procesach Development/Assessment Center. Executive Coach (Academy of Executive Coaching Accreditation). Posiada 16 letnie doświadczenie w obszarze HR, w szczególności w szkoleniach i rozwoju organizacji.

Od 2003 roku zarządzała zespołami w międzynarodowych korporacjach, odpowiedzialna za procesy i programy HR z zakresu: rozwoju pracowników, talent management, performance management, rekrutacji, sukcesji. Zrealizowała z sukcesem wiele projektów w obszarze HR.

Projektowała i prowadziła w ramach PwC Academy szkolenia dla klientów firmy. Występuje jako prelegent na konferencjach z zakresu HR. Posiada rozległą wiedzę i rozumienie współzależności występujących w złożonej organizacji, mechanizmów zachowań społecznych, emocji i motywacji. Specjalizuje się w ocenie kompetencji menedżerskich i ich rozwoju.

Jakub Jurasz

radca prawny Jakub JuraszRadca prawny od roku 2008, wspólnik komandytariusz kancelarii, specjalizujący się w obszarze prawa pracy i problematyce prawa ochrony danych osobowych. Z kancelarią współpracuje od roku 2004 r., od roku 2014 kieruje jej praktyką prawa pracy. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe zdobywał w departamentach prawnych regionalnej kasy chorych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, mając okazję współtworzyć regionalną kasę chorych w Poznaniu w roku 1998.

Posiada ponad 10 – letnią praktykę procesową, obejmującą także reprezentowanie pracodawców w sporach sądowych na tle zarzutów praktyk mobbingowych i dyskryminacyjnych.

Prowadzi liczne szkolenia dla klientów kancelarii, przede wszystkim w obszarze szeroko rozumianego prawa pracy oraz prawa ochrony danych osobowych. Ostatnio zrealizowane w tym zakresie szkolenia obejmowały m. in. cykl warsztatów poświęconych obowiązującym od 22 lutego br. zmianom w Kodeksie pracy dotyczącym umów o pracę na czas określony.

 

 

Program Szkolenia

Wprowadzenie – dlaczego mówimy o mobbingu?

Ustalenie prewencyjnego celu spotkania – wypełnienie obowiązku pracodawcy przeciwdziałania mob­bingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. Ponieważ celem szkolenia jest podnoszenie świadomości menedżerów oraz podkreślenie znaczenia profilaktykiprzeciwdziałaniu zjawisku mobbingu w orga­nizacjach stanowi ono ważny element skutecznego programu antymobbingowego.

 

Czym jest mobbing w ujęciu psychologów?

 • Cechy mobbingu wg Heinza Leymana
 • Identyfikowanie i rozpoznawanie mobbingu, w tym omówienie zachowań wskazujących na istnienie mobbingu w Firmie

Ta część szkolenia ma formę wykładu, w trakcie którego wiedza teoretyczna poparta jest przykładami z praktyki, wynikami badań i analizą konkretnych przypadków. Forma ta pozwala uczestnikom na przyswojenie i usystematyzowanie podstawowych zagadnień dotyczących psychologicznych uwarun­kowań i następstw mobbingu.

 

ofiara mobbingu
Slajd ze szkolenia

 

Mobbing a prawo pracy

 • Definicja legalna – omówienie elementów składowych definicji mobbingu
 • Wskazanie granic między mobbingiem a krytyką oraz mobbingiem a konfliktem, a także wykształ­cenie umiejętności odróżniania mobbingu od innych niepożądanych w Firmie zjawisk – przez pryzmat definicji ustawowych

Pracodawca odpowiedzialny jest za mobbing stosowany w jego zakładzie pracy niezależnie od tego, kto jest jego sprawcą,  a kto ofiarą i niezależnie od tego, czy ma wiedzę na temat tego zjawiska. Znajo­mość obowiązujących uregulowań jest niezbędna dla skutecznej obrony przed niepożądanymi zjawi­skami, za których skutki odpowiedzialność ponosi pracodawca. Wykład prezentujący stan prawny wsparty jest licznymi przykładami, w tym orzecznictwem sądowym.

mobbing przykłady
Slajd ze szkolenia

 

Konflikt jako źródło mobbingu

Prawny obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Jak go realizować?

 • Program antymobbingowy.
 • Działania informacyjne i uświadamiające
 • Obowiązki kadry zarządzającej i kierowniczej
 • Obowiązki pracowników
 • Pomoc ofiarom

Wywołanie u uczestników szkolenia potrzeby wspierania organizacjizapobieganiu praktykom mob­bingowym jest jednym z podstawowych celów szkolenia.

przeciwdziałanie mobbingowi
Slajd ze szkolenia

 

 

Mobbing a dyskryminacja

 • Różnica między mobbingiem a dyskryminacją.
 • Przesłanki dyskryminacji. Czym jest dyskryminacja.
 • Rodzaje dyskryminacji. Omówienie wybranych przejawów zachowań dyskryminujących.

Dyskryminacja w zatrudnieniu to traktowanie pewnych pracowników lub ich grup w inny sposób, zwykle mniej sprawiedliwy, niż pozostałych pracowników lub ich grup. Ta część szkolenia ma zatem na celu „wyczulenie” uczestników na problemy nierównego traktowania; jakkolwiek ma charakter wykła­du to jednak zakłada aktywny udział uczestników w omawianiu prezentowanych zagadnień i przykładów, jak również bieżące rozstrzyganie nurtujących uczestników pytań.

 

Zasady odpowiedzialności pracodawcy za skutki działań mobbingowych i dyskrymi­nacyjnych

 • Roszczenia pracowników wysuwane na tle stosowanego wobec nich mobbingu lub dyskryminacji
 • Rozkład ciężaru dowodu w postępowaniu sądowym wszczętym wskutek stosowanego wobec pracow­nika mobbingu lub z tytułu nierównego traktowania w zatrudnieniu

Wykład w tej części szkolenia prezentuje w szczególności praktykę stosowania prawa wynikającą z orzecznictwa sądowego. Wskazywane są uczestnikom skutki zakazanych działań dla organizacji, wyni­kające nie tylko z prawa pracy ale także prawa cywilnego i naruszenia dobrego imienia Firmy.

 

Zapytaj się o cenę i dostępne terminy


  [recaptcha]

  Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

  Up ↑