Czy cudzoziemiec może mieć jednocześnie dwie decyzje zezwalające na pobyt w Polsce?

Ostatnio jeden z naszych Klientów zwrócił się do nas z pytaniem czy cudzoziemiec może w tym samym czasie posiadać dwie ważne decyzje dotyczące pobytu w Polsce.

Klient wyjaśnił, że na etapie rekrutacji cudzoziemiec przedstawił dwie różne decyzje zezwalające mu na pobyt czasowy, które zostały wydane w niedużym odstępie czasu. Oba dokumenty wydawały się być ważne zgodnie z określonym w nich terminem, na który zostały wydane. Wątpliwości Klienta budziło to, że decyzje wskazywały odmienne terminy legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce, a przy tym jedna z nich określała, że cudzoziemiec jest uprawniony do pracy na rzecz pracodawcy innego niż nasz Klient, a druga nie zawierała takiej informacji.

Czy obie decyzje pozostawały ważne w świetle obowiązujących przepisów?

Odpowiedzi na tak postawione pytanie należy szukać bezpośrednio w ustawie o cudzoziemcach. Znajdują się tam przepisy dotyczące nie tylko warunków wydania decyzji zezwalającej na pobyt czasowy, ale także przepisy opisujące okoliczności uzasadniające cofnięcie czy powodujące wygaśnięcie tego typu decyzji. Dla rozstrzygnięcia omawianego zagadnienia jeden z tych przepisów pozostaje szczególnie istotny. Zgodnie z jego treścią zezwolenie na pobyt czasowy wygasa z mocy prawa z dniem uzyskania przez cudzoziemca kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy. W związku z tym w świetle obowiązujących przepisów tylko jedna decyzja zezwalająca cudzoziemcowi na pobyt czasowy w Polsce może być ważna nawet, jeśli nie upłynął jeszcze termin, na który zostały wydane poprzednie decyzje.

Na co zwracać uwagę analizując decyzje pobytowe cudzoziemców?

W sytuacji opisanej na wstępie Klient powinien uporządkować chronologicznie otrzymane od cudzoziemca decyzje zezwalające mu na pobyt czasowy, a następnie zweryfikować treść tej, która została wydana jako ostatnia. Nie powinno to być trudne do ustalenia, ponieważ każda decyzja administracyjna (w tym decyzja dotycząca pobytu cudzoziemca w Polsce) powinna zawierać datę jej wydania. Pozostałe, wcześniejsze decyzje pozostają bez znaczenia, ponieważ na podstawie przepisów wygasły one z mocy prawa.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑