Wrześniowe zmiany w Kodeksie pracy.

We wrześniu czeka nas kilka istotnych zmian w Kodeksie pracy. O niektórych z nich pisaliśmy już na blogu, niemniej warto syntetycznie omówić je i zebrać w jednym miejscu.

Na sam początek

Już 1 września zmianie ulegnie brzmienie treści art. 1032 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy (przepis ten określa wymiar urlopu szkoleniowego pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe). Dotychczasową jego treść mówiącą o urlopie przysługującym na przygotowanie się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zastąpi się odniesieniem do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego. Ta zmiana związana jest z wchodzącą w życie z początkiem nowego roku szkolnego reorganizacją systemu szkolnictwa zawodowego.

Więcej zmian wejdzie w życie 7 września br. Oto one:

  • Z treści art. 113 oraz 183a Kodeksu pracy (przepisy antydyskryminacyjne) usunięty zostanie zwrot „w szczególności” otwierający katalog przesłanek dyskryminacyjnych. Oznacza to, że każde niemające obiektywnego uzasadnienia nierówne traktowanie pracowników będzie mogło zostać poczytane za dyskryminację,
  • W ślad za uchwalonymi już w 2015 r. przepisami, które prawo do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego rozszerzyły w niektórych przypadkach o pracownika, innego niż pracownik – ojciec wychowujący dziecko, członka najbliższej rodziny, nowelizacja przyznaje tym osobom szczególną ochronę przed rozwiązaniem umowy o pracę (podobną jak w przypadku pracownic oraz pracowników – ojców wychowujących dziecko). Zmiana ta wpłynie na treść art. 47, 50 § 5, oraz 57 §2 Kodeksu pracy. Wszystkie te przepisy będą dawać podstawę, w przypadku niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, do przywrócenia pracownika do pracy, a nie tylko zasądzenia odszkodowania. Ponadto pracownicy – inni członkowie najbliższej rodziny w okresie urlopu macierzyńskiego będą podlegali ochronie przed rozwiązaniem umowy o pracę, a nadto pracodawca będzie miał obowiązek udzielić im urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po jego zakończeniu (zmiany w art. 177 §5 oraz 163 §3 Kodeksu pracy),
  • Pracownik – ofiara mobbingu będzie miał prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania także w przypadku, gdy nie rozwiąże wskutek mobbingu umowy o pracę (zmiana dotyczy art. 943§4 Kodeksu pracy),
  • Zmianie ulega treść art. 97 § 1 Kodeksu pracy – świadectwo pracy będzie musiało zostać wydane pracownikowi w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy (jeżeli pracodawca nie zamierza nawiązywać z pracownikiem kolejnego stosunku pracy). Jedynie jeżeli z obiektywnych przyczyn świadectwo nie będzie mogło być wydane pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie, pracodawca – w terminie 7 dni – będzie mógł przesłać świadectwo za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów Prawa pocztowego,
  • Wydłużony zostanie termin, w jakim pracownik może wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie treści świadectwa pracy lub wystąpienia z tym żądaniem do sądu pracy, z 7 do 14 dni (art. 97 §21 Kodeksu pracy),
  • Wprowadzona zostanie możliwość wystąpienia do sądu z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy (do upływu terminu przedawnienia takiego żądania (art. 97Kodeksu pracy),
  • Nie tylko niewydanie (jak dotychczas) ale także niewydanie w terminie, świadectwa pracy stanowić będzie wykroczenie zagrożone grzywną od 1000 do 30000 zł (art. 282 §3 Kodeksu pracy).

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑