Ministerstwo zapowiada nowelizację Kodeksu pracy regulującą zasady naliczania stażu pracy

Nagłaśniany od wielu lat problem nierównego traktowania w zakresie ustalania stażu pracy ma szansę zostać rozwiązany. Szczątkowa regulacja ma zostać uzupełniona o zasady obejmujące swym zakresem nie tylko osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy i stosunku służbowego, ale i pozostałe osoby podejmujące pracę zarobkową na podstawie rozmaitych stosunków prawnych. Krzywdzące zasady naliczania stażu W dniu... Czytaj dalej →

Czy sama utrata kontroli nad danymi osobowymi przez administratora może uzasadniać konieczność wypłaty odszkodowania?

Niedawno opublikowane orzeczenie TSUE1 zawiera istotne dla praktyki wskazówki dotyczące przesłanek dochodzenia odszkodowania przez podmiot danych w sytuacji, gdy administrator danych utracił kontrolę na danymi osobowymi. O co chodziło w sprawie? W sprawie, która trafiła do TSUE, rozpoznawanej przez jeden z niemieckich sądów, stan faktyczny przedstawiał się następująco. Powód – osoba fizyczna – udał się... Czytaj dalej →

Przechowywanie danych osobowych kandydatów leży w uzasadnionym interesie pracodawcy

Dyskusja na temat przetwarzania danych osobowych kandydatów na stanowisko pracy po zakończeniu procesu rekrutacji od wielu lat budziła kontrowersję w związku z zasadą retencji danych, która nakazuje przechowywać dane osobowe nie dłużej, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Prezes UODO w wydanym w 2018 r. poradniku dotyczącym ochrony danych... Czytaj dalej →

Obowiązki pracodawców związane z pomiarem stężenia radonu w miejscu pracy

Radon jest nieposiadającym zapachu ani barwy gazem, który jako produkt rozpadu radu występuje naturalnie w środowisku. W trakcie rozpadu radu ten gaz emituje promieniowanie jonizujące (przede wszystkim promieniowanie alfa). Do atmosfery – a co za tym idzie także do wnętrz budynków – przedostaje się głównie z wnętrza ziemi. W razie przekroczenia bezpiecznych wartości może być... Czytaj dalej →

Czy zwolnienie lekarskie wystawione za granicą usprawiedliwia nieobecność w pracy i może być podstawą wypłacenia zasiłku chorobowego? 

Zaświadczenie uprawnionego lekarza stwierdzające niezdolność do pracy z powodu choroby służy dwóm celom: jest dowodem usprawiedliwiającym nieobecność pracownika w pracy oraz dokumentem niezbędnym do wypłacenia wynagrodzenia albo zasiłku chorobowego. Najczęściej oczywiście pracownicy przedstawiają zaświadczenia lekarskie wystawione w Polsce. Co jednak, jeżeli niezdolność do pracy wynika z orzeczenia lekarskiego wystawionego w innym kraju?  Co mówi prawo? Przepisy... Czytaj dalej →

Czy pracownik może wybrać placówkę medycyny pracy, w której wykona zlecone przez pracodawcę badania profilaktyczne?

W praktyce zdarza się niekiedy, że pracownicy przedstawiają pracodawcy orzeczenie lekarza profilaktyka, który nie współpracuje jednak z tą jednostką medycyny pracy, z którą umowę podpisał pracodawca. Czy takie orzeczenie powinno być przez pracodawcę honorowane? Odpowiedzi na to pytanie trzeba poszukać w przepisach ustawy o służbie medycyny pracy. W art. 12 ust. 1 stanowi ona, że... Czytaj dalej →

Czy możliwe jest dyscyplinarne zwolnienie pracownika w okresie wypowiedzenia, jakie roszczenia przysługują w takim przypadku pracownikowi?

Odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca – w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik nadal pozostaje w zatrudnieniu i może się okazać, że zaistnieją w tym czasie przesłanki uzasadniające zwolnienie go z dnia na dzień, w trybie dyscyplinarnym. Więcej wątpliwości natomiast budzi to, jakie roszczenia przysługują w takim przypadku pracownikowi, stąd dość obszerne orzecznictwo sądów... Czytaj dalej →

Projekt przepisów o pracy zdalnej i kontrolach trzeźwości trafił do Sejmu

Po niemal roku prac w ramach rządowego procesu legislacyjnego projekt został w końcu przekazany do parlamentu. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych informacji o założeniach dotyczących pracy zdalnej. Praca zdalna nie tylko w czasie epidemii Przypomnijmy, że projekt zakłada wprowadzenie pracy zdalnej jako stałego rozwiązania, niepowiązanego w żaden sposób z aktualną sytuacją epidemiczną. Tym samym, wraz z... Czytaj dalej →

Czy łatwiej będzie zatrudnić cudzoziemca?

Pod koniec października do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy mającej uprościć nieco formalności związane z zatrudnianiem cudzoziemców, w tym dotyczące uzyskiwania jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Łatwiej ma być też wykazać polskie korzenie i uzyskać Kartę Polaka, a nadto skrócić się mają postępowania administracyjne związane z uzyskaniem... Czytaj dalej →

Czy uda się rozruszać rady pracowników?

Parokrotnie na tym blogu poruszaliśmy tematykę rad pracowników, w zamyśle mających być interesującą formą współuczestniczenia załogi w podejmowaniu kluczowych dla firm decyzji, a w praktyce wciąż mało rozpowszechnioną. Jak jest obecnie? Dane liczbowe o powoływanych radach pracowników prezentuje resort pracy1. Jeżeli odniesie się pokazywane tam dane do łącznej liczby podmiotów, które są zobowiązane do umożliwienia... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑