W jakich przypadkach pracodawca ma obowiązek powiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy?

Chociaż od kilku już lat pracodawca nie ma obowiązku powiadomienia PIP o rozpoczęciu działalności, przepisy prawa nadal określają co najmniej kilkanaście przypadków, kiedy pracodawca z własnej inicjatywy ma obowiązek powiadomić tę instytucję (najczęściej właściwego okręgowego inspektora pracy) o różnych okolicznościach. Obowiązki te wynikają zarówno z Kodeksu pracy, jak i z przepisów pozakodeksowych. Czasem obowiązek współdziałania... Czytaj dalej →

Zwolnienie od pracy członka komisji wyborczej a wynagrodzenie za pracę 

Do marca 2023 r. członkom komisji  wyborczych (terytorialnych i obwodowych) przysługiwało do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. 31 marca br. do Kodeksu wyborczego wprowadzono zmiany, które rozszerzyły uprawnienia członków komisji. Obok dotychczasowych 5 dni zwolnienia, członkowi komisji... Czytaj dalej →

Czy pracownik może domagać się zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej z kilkudniowym wyprzedzeniem? 

Zgodnie z przepisem art. 148[1] Kodeksu pracy, zwolnienie z powodu siły wyższej przysługuje pracownikowi w „pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika”. Z przepisu wynika więc, że okoliczności uzasadniające zwolnienie powinny być pilne, czyli wymagające natychmiastowego działania – nie mamy do czynienia z pilnością i nagłością, jeśli pracownik składa... Czytaj dalej →

Urlop opiekuńczy – nowe uprawnienie w Kodeksie pracy

Wchodzące w życie 26 kwietnia br. przepisy nowelizujące Kodeks pracy wprowadzają do niego kilka nowych rodzajów zwolnień od pracy przysługujących pracownikom. Jednym z nich jest urlop opiekuńczy uregulowany w art. 173[1] – 173[3] Kodeksu pracy. Wymiar urlopu Nowy urlop – za który zgodnie z przepisami pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, ale którego czas wlicza... Czytaj dalej →

Nowe zasady zawierania umów o pracę na okres próbny

Już tylko na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw czekają przepisy ustawy z 9 marca br. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Jest to kolejna (m. in. po dotyczących pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości) i jednocześnie najbardziej obszerna nowelizacja przepisów prawa pracy, jaka zacznie obowiązywać w tym roku. Zmian jest wiele. W tym... Czytaj dalej →

Nowelizacja Kodeksu pracy uchwalona przez Sejm 

W środę 8 lutego Sejm uchwalił kolejną nowelizację Kodeksu pracy. Tym razem chodzi o przepisy wdrażające dyrektywy unijne w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.  Jeszcze nie zdążyły wejść w życie przepisy o pracy zdalnej oraz o kontrolach trzeźwości, a pracodawcy... Czytaj dalej →

Dyscyplinarne zwolnienie pracownika – o czym powinien pamiętać pracodawca?

Kodeks pracy przewiduje możliwość rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym z winy pracownika. W odróżnieniu jednak od wypowiedzenia umowy o pracę, które – co podkreśla się w orzecznictwie – jest zwykłym sposobem rozwiązania umowy, przed „dyscyplinarką” przepisy (i praktyka sądowa) stawiają wyższe wymagania. Rygory formalne Zarówno w przypadku wypowiedzenia jak i rozwiązania... Czytaj dalej →

Sankcje dla pracodawców nielegalnie zatrudniających pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi.

Od 1 grudnia 2020 r. obowiązywać będą znowelizowane przepisy Kodeksu pracy zwiększające sankcje, jakie mogą być zastosowane wobec pracodawców. Przepisy te wynikają z uchwalonej jeszcze w 2018 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.  Co się zmieni? Do art. 282 Kodeksu pracy, który określa katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika,... Czytaj dalej →

Wymiar czasu pracy osoby niepełnosprawnej.

Wymiar czasu osoby niepełnosprawnej ustala się przy uwzględnieniu norm czasu pracy wynikających z art. 15 ustawy o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej jako ustawa). Podstawa prawna W samej ustawie nie sprecyzowano co prawda sposobu obliczania wymiaru czasu pracy, ale art. 66 ust. 1 wprost wskazuje, że w sprawach nieunormowanych przepisami ustawy zastosowanie znajdują... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑