Tarcza 4.0. a wysokość odpraw dla pracowników

Jakie warunki musi spełnić pracodawca, żeby móc skorzystać z rozwiązań przyjętych w ustawie zwanej Tarczą Antykryzysową 4.0., dotyczących ograniczenia, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, wysokości odpraw i odszkodowań wypłacanych pracownikom albo osobom świadczącym pracę na innej podstawie niż umowa o pracę?

Spadek obrotów gospodarczych

Nowe przepisy są adresowane do tych pracodawców, u których wystąpi spadek obrotów gospodarczych – definiowany jako spadek sprzedaży towarów lub usług, w takim rozumieniu, jakie nadała mu ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń

Drugą przesłanką, jaka może uzasadniać ewentualne obniżenie wysokości odpraw i odszkodowań jest „istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń”. Przepisy definiują to pojęcie jako zwiększenie ilorazu wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez pracodawcę i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług z tego samego miesiąca kalendarzowego dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę i przypadającego od dnia 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego skorzystanie przez pracodawcę z uprawnienia do obniżenia wymiaru czasu pracy bądź objęcia pracownika przestojem ekonomicznym, nie mniej niż o 5% w porównaniu do takiego ilorazu z miesiąca poprzedzającego (miesiąc bazowy); za miesiąc uważa się także 30 kolejnych po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego. Do kosztu wynagrodzeń pracowników nie zalicza się kosztów wynagrodzeń osób, z którymi rozwiązano umowę o pracę oraz kosztów wynagrodzeń pracowników, którym obniżono wynagrodzenie o pracę w trybie art. 15g ust. 8 ustawy, w wysokości odpowiadającej wysokości tego obniżenia.

Wskazane wyżej przesłanki uzasadniające obniżenie odpraw nie muszą wystąpić łącznie, skoro przepis wymieniając je posługuje się spójnikiem „lub”.

Jakich świadczeń dotyczyć może obniżenie?

Przepisy wspominają o odprawach, odszkodowaniach lub innych świadczeniach pieniężnych wypłacanych przez pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli przepisy przewidują obowiązek wypłacenia takiego świadczenia. Przykładowo można więc wskazać odprawę pieniężną przysługującą na mocy postanowień ustawy o zwolnieniach grupowych, bądź odprawę emerytalną.

O ile obniżono świadczenia?

Odprawy, odszkodowania bądź inne tego rodzaju świadczenia nie mogą przekroczyć 10 – krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (oznacza to, że w roku 2020 jest to kwota 26 tys. zł).

Obniżenie dotyczy także innych osób niż pracownicy

Możliwość obniżenia limitu odpraw i podobnych świadczeń nie dotyczy tylko pracowników. Przepisy Tarczy 4.0. stosuje się bowiem odpowiednio także w przypadku wypowiedzenia albo rozwiązania umowy zlecenia, umowy o dzieło, innej umowy do której stosuje się przepisy o zleceniu albo w związku z ustaniem odpłatnego pełnienia funkcji, z wyłączeniem umowy agencyjnej.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑