Koniec stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce od 1 lipca. Checklista dla pracodawcy

Opublikowane już w Dzienniku Ustaw rozporządzenie znosi z początkiem lipca stan zagrożenia epidemicznego wywołany pandemią koronawirusa. Uchwalona w początkach pandemii, w marcu 2020 r., tzw. Specustawa koronawirusowa głęboko modyfikowała przepisy niemal we wszystkich obszarach życia społecznego i gospodarczego, także w obszarze zatrudnienia. Pracodawcy zatem obecnie muszą przeanalizować jakie czasowo wyłączone, zmodyfikowane lub zawieszone obowiązki będą musieli podjąć. Poniżej przybliżamy najważniejsze kwestie, które wymagają pochylenia się w obszarze relacji pracodawca – pracownik.

Badania okresowe pracowników

Trzeba pamiętać, że w ciągu 180 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego pracodawca i pracownik mają obowiązek podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków. Z upływem 180 dni od odwołania stanu zagrożenia utracą też ważność orzeczenia lekarskie wydane przez innego lekarza niż lekarz medycyny pracy. Nie będzie także możliwe uniknięcie wykonywania wstępnych badań osób zatrudnianych na stanowisko administracyjno-biurowe, które posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca stwierdza, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy.

Szkolenia BHP

Nie będzie już możliwe prowadzenie szkoleń wstępnych zdalnie. W przypadku szkoleń okresowych, których termin przeprowadzenia przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii – termin ten wydłuża się do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii. Możliwe, że termin ten zostanie wydłużony nawet do 180 dni, ponieważ w parlamencie trwają prace nad taką zmianą.

Koniec z wysyłaniem na zaległy urlop bez zgody pracownika

Opadnie także możliwość jednostronnego polecenia pracownikowi wykorzystania zaległego urlopu w wymiarze do 30 dni z pominięciem planu urlopów i bez zgody pracownika.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

To obszar, który także należy sprawdzić, jako że obowiązujące w pandemii przepisy pozwalały pod pewnymi warunkami zawiesić realizację przez pracodawców niektórych obowiązków.

Swobodne wypowiadanie przez pracodawcę umów o zakazie konkurencji 

Wraz z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego przestaną obowiązywać przepisy, które pozwalały pracodawcy rozwiązać umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (oraz stosunku prawnego wynikającego z niektórych umów prawa cywilnego) z zachowaniem 7- dniowego okresu wypowiedzenia, bez względu na to, czy umowa przewiduje możliwość jej wypowiedzenia.

To tylko niektóre z obszarów, które wymagają uwagi pracodawców. Poza wymienionymi uwagi wymaga kwestia np. orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, których termin obowiązywania uchwalone w pandemii przepisy także modyfikowały czy dokumentów legalizujących pobyt i pracę cudzoziemców.

Po upływie 14 dni od dnia zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego przestaną również obowiązywać przepisy, które znosiły tzw. fikcję doręczenia, powracamy zatem do reguł, jakie obowiązywały przez pandemią. 

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑