Nowe zasady wydawania świadectw pracy i związane z nimi roszczenia.

Tylko na podpis Prezydenta czeka uchwalona w maju nowelizacja Kodeksu pracy. Jedna ze zmian wynikających z nowych przepisów dotyczy procedury wydawania świadectwa pracy i roszczeń, jakie w związku z tym przysługują pracownikom.

Dłuższy termin na dochodzenie sprostowania treści

Aktualnie obowiązujący pracownika 7–dniowy termin na sprostowanie przez pracodawcę treści wydanego świadectwa pracy zostanie wydłużony do 14 dni. Taki sam termin obowiązywać będzie pracownika w przypadku zamiaru wystąpienia do sądu z żądaniem sprostowania treści świadectwa.

Procedura sądowego dochodzenia roszczeń

Nowe przepisy uregulują także procedurę dochodzenia przed sądem pracy roszczenia o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy (ustawa nowelizuje w związku z tym także przepisy Kodeksu postępowania cywilnego). Jeżeli sąd uwzględni żądanie pracownika, w wyroku określi treść świadectwa pracy. Jeżeli ustalenie wszystkich faktów, jakie powinny być w podane świadectwie okaże się niemożliwe, wyrok powinien określać co najmniej okres i rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy, zajmowane stanowisko oraz tryb rozwiązania umowy o prac albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy Jeżeli tych ostatnich okoliczności nie da się ustalić, sąd wskaże w wyroku, że do rozwiązania umowy o pracę doszło za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę. Prawomocny wyrok uwzględniający powództwo będzie zastępował świadectwo pracy. Jeżeli w postępowaniu okaże się, że pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa nie jest możliwe, sąd żądanie pracownika rozpozna w postępowaniu nieprocesowym jako żądanie ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑