Nadchodzące transformacje: co nowego przyniosą zmiany w ustawie o cudzoziemcach?

9 lutego br. rząd przedstawił projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Projekt ten ma na celu m.in. wdrożenie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Dyrektywę tę Polska powinna była wdrożyć do krajowego porządku prawnego do 18 listopada 2023... Czytaj dalej →

Podleganie ubezpieczeniom społecznym w przypadku nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca 

W 2018 r. media donosiły o zdarzeniu pod Środą Wielkopolską, kiedy to poza godzinami pracy, na terenie mieszkania pracowniczego pracownica narodowości ukraińskiej doznała wylewu. Zawiadomiony o zdarzeniu pracodawca nie wezwał pogotowia, ani też nie zdecydował się na przewiezienie pracownicy do szpitala. Wynikało to z faktu nielegalnego zatrudnienia obywatelki Ukrainy, która nie posiadała zezwolenia na pracę... Czytaj dalej →

Obowiązki pracodawców związane z pomiarem stężenia radonu w miejscu pracy

Radon jest nieposiadającym zapachu ani barwy gazem, który jako produkt rozpadu radu występuje naturalnie w środowisku. W trakcie rozpadu radu ten gaz emituje promieniowanie jonizujące (przede wszystkim promieniowanie alfa). Do atmosfery – a co za tym idzie także do wnętrz budynków – przedostaje się głównie z wnętrza ziemi. W razie przekroczenia bezpiecznych wartości może być... Czytaj dalej →

Czy obcy język może być językiem „urzędowym” u polskiego pracodawcy?

Truizmem jest stwierdzenie, że zglobalizowana gospodarka skutkuje upowszechnieniem się komunikacji w językach obcych w przedsiębiorstwach. Znajomość przynajmniej jednego obcego języka jest w zasadzie standardowym oczekiwaniem pracodawców wobec pracowników. Coraz częściej zatem roboczym językiem w firmach zaczyna być obcy język, przede wszystkim angielski. Czy są jakieś granice, których jednak polski pracodawca nie powinien przekraczać, aby nie... Czytaj dalej →

Kryteria doboru do zwolnienia pracownika w ramach redukcji zatrudnienia

W poprzednim artykule opisaliśmy różnice między redukcją a likwidacją stanowiska i zwróciliśmy uwagę na konieczność wskazania kryteriów doboru do zwolnienia w przypadku redukcji. W praktyce jednak pojawią się pytania i wątpliwości pracodawców co do tego, jakie kryteria należy przyjąć i czym się kierować przy ich wyborze.  Kryteria doboru do zwolnienia nie są określone w żadnych... Czytaj dalej →

Likwidacja stanowiska a redukcja zatrudnienia

Zmniejszenie stanu zatrudnienia w zakładzie pracy spowodowane zmianami organizacyjnymi, czy pogorszeniem sytuacji finansowej pracodawcy stanowi uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę. Należy jednak mieć na uwadze, że w takim przypadku przyczyna wypowiedzenia leży po stronie pracodawcy, a zatem konieczne będzie sięgnięcie do przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych (tj. ustawy z dnia 13 marca 2003... Czytaj dalej →

Jak stworzyć środowisko pracy neutralne światopoglądowo?

Współczesne miejsce pracy to przestrzeń, w której różnorodność jest ceniona, a wszyscy pracownicy powinni czuć się akceptowani. W Polsce, pracodawcy mają prawo kształtować środowisko pracy neutralne światopoglądowo, jednakże istnieją pewne zasady i ograniczenia, które należy przy tym uwzględnić.  Wspomniane ograniczenia wynikają m.in. z określonej w Kodeksie pracy zasady równego traktowania, nakładającej na pracodawców obowiązek traktowania... Czytaj dalej →

Działania pozytywne w miejscu pracy

Pracodawcy coraz większą wagę przykładają do zwiększania równości i różnorodności w miejscu pracy. Dotyczy to m.in. poprawy sytuacji kobiet, których reprezentacja na rynku pracy, szczególnie w branżach technicznych, jest niewystarczająca. Zmniejszanie faktycznie występujących nierówności może następować poprzez podejmowanie tzw. „działań pozytywnych”, tj. podejmowanych na rzecz grupy pracowników wyróżnionych np. ze względu na płeć. Ażeby takie... Czytaj dalej →

Obowiązki pracodawcy wobec strażaków – ochotników. Problemy z nowymi przepisami. 

Biorąc pod uwagę, że w Polsce jest ok. 16 tysięcy jednostek ochotniczych straży pożarnych, prawdopodobieństwo, że wśród zatrudnionych w firmie znajdują się członkowie OSP jest dość wysokie. Przyjrzyjmy się więc dokładniej temu, jakie dodatkowe obowiązki spoczywają na pracodawcy wobec pracownika będącego członkiem OSP. Od razu także uprzedzamy, że obowiązujące w tym zakresie przepisy dalekie są... Czytaj dalej →

Ważne zmiany w emeryturach pomostowych

16 sierpnia 2023 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczące przepisów o emeryturach pomostowych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. Przede wszystkim, na skutek nowelizacji, emerytury pomostowe nie będą miały charakteru wygasającego, uchylono bowiem przepis wymagający, aby pracownik wykonywał pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑