Planowane ułatwienia dla pracodawców w obszarze BHP

Potrzeba zmian.

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy mającej ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Pracodawców powinno zainteresować planowane ograniczenie niektórych ciążących na nich obowiązków związanych ze szkoleniami BHP oraz organizacją służby BHP.

Obecnie prawo wymaga przeprowadzania okresowych szkoleń BHP wszystkich pracowników, niezależnie od tego, jakiego rodzaju pracę wykonują i jak niebezpieczna może ona być. Różna jest jedynie częstotliwość tych szkoleń.

Jakie zmiany pociągnie za sobą ustawa?

Autorzy projektu proponują, aby konieczność przeprowadzania szkoleń okresowych uzależnić od tego, z jaką kategorią zagrożeń zawodowych wiąże się dana działalność. Odniesieniem mają być przepisy regulujące wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe. 

W odniesieniu do pracowników administracyjno – biurowych zatrudnionych u pracodawców zaliczonych do grup zawodowych o najniższych trzech kategoriach ryzyka, planowane jest całkowite wyłączenie obowiązku szkoleń okresowych. Jak się szacuje, zmiana ta dotyczyłaby nawet kilku milionów spośród zatrudnionych. Jej realny wpływ na obniżenie kosztów funkcjonowania pracodawców byłby więc istotny.

Kolejnym proponowanym ułatwieniem dla pracodawców ma być podwyższenie progu zatrudnienia, którego przekroczenie skutkuje koniecznością utworzenia służby BHP (zatrudnienia specjalisty w tej dziedzinie).

Usprawnienia bez obawy przed spadkiem bezpieczeństwa.

Obecnie pracodawcy mogą sami wykonywać zadania służby BHP o ile legitymują się ukończeniem stosownego szkolenia i zatrudniają nie więcej niż 10 pracowników. W przypadku zaś najmniej wypadkowych sektorów gospodarki – nie więcej niż 20 pracowników. Ten drugi próg ma zostać podniesiony do 50 pracowników. Nadal jednak dotyczyć będzie wyłącznie najmniej niebezpiecznych kategorii działalności. Wymagać będzie również od pracodawcy ukończenia odpowiedniego szkolenia w zakresie BHP.

Omawiane zmiany, które mają obowiązywać już od początku nowego roku, są częścią szerszego pakietu zmian adresowanych głównie do sektora małych i średnich przedsiębiorców. Obejmują wiele innych gałęzi prawa, w tym m. in. prawo spółek i prawo podatkowe.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑