Czy brak efektów pracy pracownika może uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę?

Umowę o pracę zalicza się do tzw. umów starannego działania, a nie umów rezultatu, jednak nie oznacza to, że ocena starannego wykonywania obowiązków pracowniczych odbywa się bez względu na wyniki (efekty) świadczonej pracy. Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który nie osiąga wyników pracy porównywalnych z wynikami pracy innych pracowników zatrudnionych na tych samych stanowiskach, choćby nie było w tym zawinienia, niestaranności lub niesumienności pracownika. Pracodawca nie ma bowiem obowiązku zatrudniania niewydajnego pracownika.

Tym niemniej ocena, czy brak oczekiwanej przez pracodawcę efektywności wykonywania obowiązków pracowniczych uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę, nie powinna być dokonywana bez uwzględnienia dotychczasowego sposobu realizacji obowiązków przez pracownika.

Reasumując:

  1. Dopuszczalne jest podanie jako przyczyny wypowiedzenia niskiej (niższej od innych pracowników) efektywności zwalnianego pracownika.
  2. Przy ocenie zasadności wypowiedzenia należy jednak brać pod uwagę efektywność danego pracownika w całym okresie jego zatrudnienia u danego pracodawcy, a nie np. tylko w ostatnim ocenianym okresie.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑