Monitoring pracowników w świetle nowej ustawy

Dziś weszła w życie długo wyczekiwana, a ogłoszona wczoraj (24 maja br.) ustawa o ochronie danych osobowych.

Co niezwykle istotne, ustawa ta zmienia również przepisy Kodeksu pracy.

W szczególności poprzez uregulowanie problematyki monitoringu pracowników. Począwszy od dziś zatem monitoring może być stosowany, jeśli:

jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Kodeks pracy dopuszcza także stosowanie monitoringu poczty elektronicznej,

o ile jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy.

W każdym przypadku cele i zakres oraz sposób monitoringu ustala się w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo, jeśli pracodawca nie jest objęty żadnym z tych aktów – w obwieszczeniu.  Dodatkowo pracodawca jest obowiązany do poinformowania pracowników o wprowadzeniu monitoringu, nie później niż na 2 tygodnie przed jego uruchomieniem.

Kodeks pracy w zmienionym brzmieniu ustala nadto okresy przechowywania nagrań z monitoringu i odpowiednio danych pozyskanych w związku z monitoringiem poczty elektronicznej.

Powyższe stanowi jedynie krótkie streszczenie nowych regulacji. Pełna treść Ustawy dostępna jest pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1000/1

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑