Nowelizacja ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Od 1 lipca br. ustawa znajdzie zastosowanie do największych przedsiębiorców, zatrudniających co najmniej 250 osób. Prawdopodobnie jednak jeszcze przed 1 lipca 2019 r. tekst ustawy ulegnie zmianie, a to wskutek nowelizacji uchwalonej 16 maja 2019 r., która została podpisana przez Prezydenta 6 czerwca 2019 r. 

Poniżej prezentujemy kilka najważniejszych zmian, jakie wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tekstu ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe. 

Zmiana definicji wynagrodzenia

Nowelizacja zmienia m.in. definicję wynagrodzenia, znosząc limit 30-krotności podstawy wpłat w PPK. Tym samym przez wynagrodzenie w rozumieniu ustawy o PPK rozumieć należy podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika (nie uwzględnia się przy tym rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek), z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia osób na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Rozszerzony katalog zatrudnionych

Ustawa nowelizująca rozszerza też katalog osób zatrudnionych o osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Dodatkowe możliwości

Celem nowelizacji jest ponadto umożliwienie zastosowania podpisu mechanicznego do wezwania podmiotu zatrudniającego do zawarcia umowy o zarządzanie PPK albo do przekazania do Polskiego Funduszu Rozwoju informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK. Nowelizacja wprowadza też dodatkowe możliwości informowania uczestników PPK poprzez zapewnienie im dostępu do systemu teleinformatycznego instytucji finansowej, a w przypadku gdy będzie to niemożliwe, umożliwia się przekazywanie takiej informacji na wniosek uczestnika PPK w postaci papierowej.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑