Czy zezwolenie na pobyt stały faktycznie jest na stałe?

Zezwolenie na pobyt stały to decyzja, na podstawie której cudzoziemiec może przebywać legalnie w Polsce przez czas nieoznaczony. Z punktu widzenia pracodawcy istotne jest to, że zezwolenie na pobyt stały umożliwia również legalne zatrudnienie cudzoziemca bez konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów, czy dokonywania jakichkolwiek zgłoszeń lub powiadomień. 

Czy jednak zezwolenie na pobyt stały faktycznie jest na stałe? Niekoniecznie

Po pierwsze, zezwolenie na pobyt stały może wygasnąć z mocy prawa z dniem udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE albo z dniem nabycia przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego. Z reguły tego typu sytuacje nie powodują trudności z dalszym zatrudnianiem takiej osoby. W szczególności cudzoziemiec posiadający status rezydenta długoterminowego UE może w Polsce zarówno legalnie przebywać, jak i pracować – również bez konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów, czy dokonywania jakichkolwiek zgłoszeń lub powiadomień. Natomiast cudzoziemca, który nabył obywatelstwo polskie należy traktować identycznie jak obywatela polskiego. 

Cofnięcie zezwolenia

Po drugie, co jest przy tym bardziej istotne z punktu widzenia pracodawcy, zezwolenie na pobyt stały może zostać cofnięte. To z kolei ma bezpośredni wpływ zarówno na legalny pobyt, jak i dalsze zatrudnienie cudzoziemca. W takim przypadku cudzoziemiec powinien podjąć aktywne działania celem niezwłocznego uzyskania podstawy legalizującej jego dalszy pobyt w Polsce. Pracodawca z kolei powinien monitorować te działania na bieżąco, aby nie doszło do sytuacji, w której zatrudnia  cudzoziemca przebywającego w Polsce nielegalnie. Dodatkowo, w przypadku cofnięcia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały pracodawca powinien ponownie przeanalizować możliwości zatrudnienia cudzoziemca w oparciu o jego aktualne podstawy pobytu. Niewykluczone, że w takiej sytuacji pracodawca będzie musiał podjąć działania mające na celu legalizację pracy cudzoziemca – co uprzednio było zbędne z uwagi posiadanie przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt stały.

Kiedy zezwolenie na pobyt stały może zostać cofnięte? Wyjaśnimy to w następnym wpisie. Zapraszamy do obserwowania naszego bloga.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑