Zatrudnianie obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii

W zakresie zatrudniania cudzoziemców ogólną zasadą jest to, że cudzoziemcy, którzy chcą pracować w Polsce powinni posiadać zezwolenie na pracę. Są jednak przypadki, w których taki dokument nie jest wymagany.

W szczególności w aktualnym stanie prawnym osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii mogą podejmować pracę w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Na dzisiaj, obok Polski, status państwa UE posiadają: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry oraz Włochy. Z kolei do EOG należą oprócz wyżej wymienionych również Islandia, Liechtenstein i Norwegia.

Oznacza to, że pracodawcy chcąc zatrudnić obywatela jednego z wyżej wskazanych państw nie muszą podejmować żadnych dodatkowych czynności celem zalegalizowania pracy tej osoby. W szczególności nie jest konieczne uzyskanie dodatkowego dokumentu, w tym zezwolenia na pracę, czy też dokonanie dodatkowego zgłoszenia lub powiadomienia do Urzędu. Wystarczy zweryfikować obywatelstwo kandydata do pracy i samo ustalenie, że posiada on obywatelstwo jednego z wyżej wymienionych państw umożliwia podjęcie przez niego pracy. Powyższe wynika z unijnych przepisów o swobodnym przepływie pracowników i z pewnością stanowi duże ułatwienie zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Warto pamiętać równocześnie o tym, że cudzoziemiec zobowiązany jest do zgłoszenia pobytu na terytorium Polski, jeśli ten pobyt przekracza 3 miesiące. Zgłoszenia dokonuje się w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce swojego pobytu. Dokonanie stosownego zgłoszenia nie jest jednak obowiązkiem pracodawcy, a pracownika.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑