Czy cudzoziemiec może mieć jednocześnie dwie decyzje zezwalające na pobyt w Polsce?

Ostatnio jeden z naszych Klientów zwrócił się do nas z pytaniem czy cudzoziemiec może w tym samym czasie posiadać dwie ważne decyzje dotyczące pobytu w Polsce. Klient wyjaśnił, że na etapie rekrutacji cudzoziemiec przedstawił dwie różne decyzje zezwalające mu na pobyt czasowy, które zostały wydane w niedużym odstępie czasu. Oba dokumenty wydawały się być ważne... Czytaj dalej →

Kiedy zezwolenie na pobyt stały może zostać cofnięte?

Ustawa o cudzoziemcach opisuje kilka sytuacji, w których zezwolenie na pobyt stały może zostać cofnięte. Co ważne, zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu w przypadku zaistnienia wyraźnie określonych sytuacji „zezwolenie na pobyt stały cofa się cudzoziemcowi” co oznacza, że organ nie ma wówczas tzw. luzu decyzyjnego i zobowiązany jest do podejmowania działań przewidzianych w przepisach. Istotny... Czytaj dalej →

Czy zezwolenie na pobyt stały faktycznie jest na stałe?

Zezwolenie na pobyt stały to decyzja, na podstawie której cudzoziemiec może przebywać legalnie w Polsce przez czas nieoznaczony. Z punktu widzenia pracodawcy istotne jest to, że zezwolenie na pobyt stały umożliwia również legalne zatrudnienie cudzoziemca bez konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów, czy dokonywania jakichkolwiek zgłoszeń lub powiadomień.  Czy jednak zezwolenie na pobyt stały faktycznie jest na... Czytaj dalej →

Zatrudnianie obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii

W zakresie zatrudniania cudzoziemców ogólną zasadą jest to, że cudzoziemcy, którzy chcą pracować w Polsce powinni posiadać zezwolenie na pracę. Są jednak przypadki, w których taki dokument nie jest wymagany. W szczególności w aktualnym stanie prawnym osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii mogą podejmować pracę w... Czytaj dalej →

Zezwolenie jednolite a termin na dokonanie powiadomienia PUP 

Obywatel Ukrainy ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce (tzw. zezwolenie jednolite) może otrzymać takie zezwolenie, które nie będzie wskazywało konkretnego pracodawcy u którego cudzoziemiec może zostać zatrudniony i które będzie przewidywało wymóg dokonania powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy (PUP).  Przypominamy w tym miejscu, że pracodawca, który zatrudnia obywatela Ukrainy na podstawie... Czytaj dalej →

Zmiana warunków zatrudnienia obywatela Ukrainy wykonującego pracę w oparciu o powiadomienie PUP 

Pracodawca, który zatrudnia obywatela Ukrainy na podstawie art. 22 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej – ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy) obowiązany jest do dokonania powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy (PUP). W formularzu zgłoszenia należy wskazać podstawowe informacje dotyczące pracodawcy, cudzoziemca... Czytaj dalej →

Zatrudnianie obywateli Ukrainy w oparciu o powiadomienie PUP

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej – ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy) przewiduje uproszczony tryb zatrudniania obywateli Ukrainy. Co ważne, ułatwienia nie dotyczą tylko tych obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Uproszczonym trybem... Czytaj dalej →

Czy umowę zlecenia zawieraną z cudzoziemcem trzeba sporządzić w formie pisemnej?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Obok umowy o pracę jest to jedna z najpopularniejszych form podejmowania współpracy między dwoma podmiotami. Co przy tym ważne, umowa zlecenia nie wymaga zachowania żadnej szczególnej formy. Jakkolwiek, z różnych względów nie rekomendujemy zawierania tego typu... Czytaj dalej →

Ogólne zasady legalnego pobytu i pracy obywateli Ukrainy w Polsce

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją na granicy polsko-ukraińskiej wprowadzono ułatwienia dla osób przekraczających granicę Polski z Ukrainą. W szczególności osoby te zostały zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny związanej z epidemią covid-19. Jednak sam wjazd do Polski to nie wszystko. Jakie dokumenty będą konieczne, jeśli obywatele Ukrainy chcieliby zostać w Polsce i podjąć tutaj... Czytaj dalej →

Kto powinien złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – pracodawca czy pracownik?

Zgodnie z ogólną zasadą to pracodawca ubiega się o dokumenty legalizujące pracę cudzoziemców w Polsce. Przykładowo, jeśli pracodawca chciałby zatrudnić cudzoziemca w oparciu o zezwolenie na pracę, to właśnie on powinien wystosować do odpowiedniego organu wniosek o wydanie takiego zezwolenia. W takiej sytuacji pracownik powinien zalegalizować swój pobyt w Polsce we własnym zakresie. W konsekwencji,... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑