Podleganie ubezpieczeniom społecznym w przypadku nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca 

W 2018 r. media donosiły o zdarzeniu pod Środą Wielkopolską, kiedy to poza godzinami pracy, na terenie mieszkania pracowniczego pracownica narodowości ukraińskiej doznała wylewu. Zawiadomiony o zdarzeniu pracodawca nie wezwał pogotowia, ani też nie zdecydował się na przewiezienie pracownicy do szpitala. Wynikało to z faktu nielegalnego zatrudnienia obywatelki Ukrainy, która nie posiadała zezwolenia na pracę... Czytaj dalej →

Korekta płci a wiek emerytalny

Osoba decydująca się na uregulowanie kwestii prawnych związanych z korektą płci napotyka na wiele problemów natury formalnej, w tym także na gruncie przepisów regulujących kwestie zatrudnienia i ubezpieczenia społecznego. O problemach związanych ze świadectwem pracy pisaliśmy tu (link). Dziś wyjaśnimy wpływ korekty płci na wiek emerytalny.  Efektem uzyskania przez osobę transpłciową prawomocnego wyroku jest ustalenie,... Czytaj dalej →

Czy zwolnienie lekarskie wystawione za granicą usprawiedliwia nieobecność w pracy i może być podstawą wypłacenia zasiłku chorobowego? 

Zaświadczenie uprawnionego lekarza stwierdzające niezdolność do pracy z powodu choroby służy dwóm celom: jest dowodem usprawiedliwiającym nieobecność pracownika w pracy oraz dokumentem niezbędnym do wypłacenia wynagrodzenia albo zasiłku chorobowego. Najczęściej oczywiście pracownicy przedstawiają zaświadczenia lekarskie wystawione w Polsce. Co jednak, jeżeli niezdolność do pracy wynika z orzeczenia lekarskiego wystawionego w innym kraju?  Co mówi prawo? Przepisy... Czytaj dalej →

Zmiany w zakresie danych wymaganych w zgłoszeniach do ZUS

W maju wejdą w życie ogłoszone jeszcze w ubiegłym roku przepisy modyfikujące zakres danych dotyczących osoby zgłaszanej do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Wynikają one z przepisów ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W zgłoszeniu obowiązkowe podanie kodu zawodu Nowe... Czytaj dalej →

Choroba zawodowa z perspektywy pracownika

Obecnie panująca pandemia kieruje naszą uwagę na istotne kwestie związane z ochroną zdrowia. Specyfika wielu miejsc pracy sprawia, że pracownicy w nich zatrudnieni są szczególnie narażeni na czynniki szkodliwe dla zdrowia, co w konsekwencji prowadzi niekiedy do powstania choroby zawodowej.  Czym jest choroba zawodowa? Za chorobę zawodową uznaje się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych,... Czytaj dalej →

Uprawnienia pracownika odbywającego obowiązkową kwarantannę w związku z przekroczeniem granicy

Rozporządzeniem z 20 marca 2020 r. Minister Zdrowia ogłosił na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Stan ten obowiązuje od piątku 20 marca 2020 r. do odwołania. Podobnie, jak we wcześniej ogłoszonym stanie zagrożenia epidemicznego, również w okresie obowiązywania stanu epidemii, osoby przekraczające granicę państwową odbywać będą obowiązkową, 14-dniową kwarantannę.... Czytaj dalej →

Czy środki gromadzone w PPK można przeznaczyć na inne cele niż oszczędzanie na emeryturę?

Podstawowym celem gromadzenia oszczędności w ramach PPK jest ich wypłata po osiągnięciu przez uczestnika 60. roku życia. Ustawa przewiduje jednak przypadki, kiedy po te środki uczestnik może sięgnąć w celu sfinansowania innych celów, bez definitywnego zaprzestania oszczędzania w PPK – co oczywiście także jest możliwe.  Przeznaczenie środków na cele mieszkaniowe Po pierwsze, uczestnicy PPK którzy... Czytaj dalej →

W jaki sposób ZUS kontroluje zasadność zwolnień lekarskich po wprowadzeniu e-zwolnień?

Od początku tego roku obowiązują nowe przepisy określające procedurę kontroli zwolnień lekarskich przez ZUS. Wcześniej zawiadomienia o kontroli wysyłane były wyłącznie pisemnie za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Konieczność odczekania dłuższego czasu w celu ustalenia, czy ubezpieczony otrzymał zawiadomienie w praktyce uniemożliwiało realną kontrolę krótszych zwolnień lekarskich. Jakie zmiany przynoszą nowe przepisy? Obecnie o... Czytaj dalej →

Skrócony okres przechowywania dokumentacji pracowniczej nie dla wszystkich

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy mogą, a niekiedy nawet mają obowiązek krótszego niż dotychczas przechowywania dokumentacji pracowniczej. Wynika to z przepisów ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, o której pisaliśmy tutaj. Zmiany nie obejmują jednak wszystkich w jednakowym zakresie.... Czytaj dalej →

Zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zniesienia górnego limitu składek na ZUS.

W środę 14 listopada 2018 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uchwalona w grudniu 2017 r. ustawa znosząca ograniczenie limitu składek ZUS jest niezgodna z art. 7 Konstytucji. Zgodnie z owym art. organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Wątpliwości Trybunału dotyczące trybu uchwalenia zaskarżonej ustawy. Nowelizacja została uznana za niezgodną z Konstytucją... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑