Zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zniesienia górnego limitu składek na ZUS.

W środę 14 listopada 2018 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uchwalona w grudniu 2017 r. ustawa znosząca ograniczenie limitu składek ZUS jest niezgodna z art. 7 Konstytucji. Zgodnie z owym art. organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Wątpliwości Trybunału dotyczące trybu uchwalenia zaskarżonej ustawy.

Nowelizacja została uznana za niezgodną z Konstytucją w związku ze stwierdzonymi przez Trybunał uchybieniami. Podczas głosowania nad zaskarżoną ustawą w Senacie część senatorów wyjęła z maszyny do głosowania swoje karty, przez co nie wzięła w nim udziału. Maszyna odnotowała tylko 48 senatorów głosujących, pomimo, że na sali miało być ich aż 73. Zdaniem Trybunału, na podstawie stenogramu z obrad Senatu nie udało się ustalić ilu senatorów głosowało oraz ilu znajdowało na sali obrad.

Z nagrania wynika bezspornie, że było ich więcej niż pięćdziesięciu, ale czy dokładnie 73 nie ma pewności, gdyż nie wiadomo które dokładnie głosowanie było przedmiotem analizy sekretarza Senatu.

W ocenie Trybunału, powyższe uchybienia czynią zaskarżony akt prawny niezgodny z Ustawą zasadniczą.

Istotnym jest, że Trybunał dostrzegł zaistnienie wady procesu legislacyjnego przebiegającego w Senacie z urzędu. W wyniku wiedzy jaką powziął, zdecydował się zbadać przedmiotową okoliczność, pomimo, że nie pojawiła się we wniosku wyrażonym przez Prezydenta. Trybunał podniósł, że był uprawniony do dokonania takiej oceny jako mieszczącej się w ramach wzorca kontroli z art. 7 Konstytucji.

Tym samym, Trybunał uznał zaskarżoną ustawę za niezgodną z Konstytucją z uwagi na kwestie formalne. Nie rozpatrywał natomiast merytorycznej słuszności jej uregulowania.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑