Zmiany w zakresie danych wymaganych w zgłoszeniach do ZUS

W maju wejdą w życie ogłoszone jeszcze w ubiegłym roku przepisy modyfikujące zakres danych dotyczących osoby zgłaszanej do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Wynikają one z przepisów ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

W zgłoszeniu obowiązkowe podanie kodu zawodu

Nowe przepisy, które zaczną obowiązywać od 16 maja br., wprowadzają obowiązek podania w zgłoszeniu, obok dotychczasowych danych dotyczących osoby zgłaszanej do ubezpieczeń, również informacji o wykonywanym przez nią zawodzie. 

Po co ZUS-owi te informacje? Z dość ogólnikowego w tym zakresie uzasadnienia projektu ustawy wynika, że dane te będą wykorzystywane do badań statystycznych obejmujących m. in. analizę przyczyn absencji chorobowych, orzekanego stopnia niepełnosprawności oraz poziomu wysokości świadczeń i korelację tych danych z wykonywanym przez ubezpieczonego zawodem.

Jak określić w zgłoszeniu zawód wykonywany przez osobę zgłaszaną do ubezpieczeń?

Należy podać 6 cyfrowy kod zawodu. Kody te są podane w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Nowe wzory formularzy zgłoszeniowych

Wobec omawianych zmian konieczne będzie stosowanie nowych wzorów formularzy zgłoszeniowych – w dacie sporządzenia tej informacji są one określone w projekcie Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 12 marca br. dostępnym tutaj.

Co ciekawe, w toku prac legislacyjnych zastrzeżenia do projektu zgłosił m. in. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Organ ten zakwestionował m. in. brak określenia w przepisach ustawy celu, dla jakiego ZUS pozyskiwać będzie dane osobowe o wykonywanym przez osoby zgłaszane do ubezpieczeń zawodzie (jak wyżej wskazano – informacja o tym celu wynika tylko z uzasadnienia do projektu ustawy z 14 maja 2020 r.), jak też brak określenia w przepisach zasad i celów udostępniania tych danych przez ZUS innym podmiotom publicznym.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑