W jaki sposób ZUS kontroluje zasadność zwolnień lekarskich po wprowadzeniu e-zwolnień?

Od początku tego roku obowiązują nowe przepisy określające procedurę kontroli zwolnień lekarskich przez ZUS. Wcześniej zawiadomienia o kontroli wysyłane były wyłącznie pisemnie za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Konieczność odczekania dłuższego czasu w celu ustalenia, czy ubezpieczony otrzymał zawiadomienie w praktyce uniemożliwiało realną kontrolę krótszych zwolnień lekarskich.

Jakie zmiany przynoszą nowe przepisy?

Obecnie o terminie badania przez lekarza orzecznika lub dostarczenia niezbędnej dokumentacji ZUS będzie mógł zawiadamiać ubezpieczonych nie tylko za pośrednictwem poczty, lecz także przez swoich pracowników lub inne upoważnione osoby. Zawiadomień takich zakład będzie mógł dokonywać również telefonicznie, bądź np. za pomocą poczty elektronicznej – o ile są mu znane odpowiednie dane ubezpieczonego. 

Co istotne, w przypadku zawiadomień telefonicznych, będą one skuteczne tylko wówczas, jeżeli rozmowa telefoniczna zostanie zarejestrowana, a ubezpieczony wyrazi zgodę na jej nagranie. Email ZUS-u będzie uznany za skutecznie doręczony tylko wtedy, gdy doręczający otrzyma potwierdzenie jego otrzymania przez ubezpieczonego.

Pod jakim adresem ZUS szuka ubezpieczonego?

Oczywiście zawiadomienia wysyłane pocztą kierowane są przede wszystkim na adres pobytu ubezpieczonego w okresie zwolnienia, jaki wskazany został w zaświadczeniu lekarskim. To ubezpieczonego obciąża obowiązek podania rzeczywistego adresu, pod jakim można go zastać, jak również niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach tego adresu. Zaniedbanie tego skutkować może uznaniem zawiadomienia wysłanego przez ZUS na adres wskazany w zwolnieniu za skutecznie doręczone i np. utratą ważności zwolnienia oraz prawa do zasiłku chorobowego.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑