Uprawnienia pracownika odbywającego obowiązkową kwarantannę w związku z przekroczeniem granicy

Rozporządzeniem z 20 marca 2020 r. Minister Zdrowia ogłosił na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Stan ten obowiązuje od piątku 20 marca 2020 r. do odwołania.

Podobnie, jak we wcześniej ogłoszonym stanie zagrożenia epidemicznego, również w okresie obowiązywania stanu epidemii, osoby przekraczające granicę państwową odbywać będą obowiązkową, 14-dniową kwarantannę. Z kwarantanny zwolnione są jedynie wybrane grupy osób, które przekraczają granice Polski w ramach wykonywania obowiązków zawodowych, w tym np. kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego, czy załoga statków.

Warto odnotować, że ogłaszając stan epidemii Minister Zdrowia w sposób bardziej szczegółowy określił związane z kwarantanną obowiązki i uprawnienia osób nią objętych. Poniżej kilka kwestii istotnych z punktu widzenia pracodawców i pracowników.

Nowością jest, że pracownik objęty obowiązkową kwarantanną ma poinformować o tym fakcie pracodawcę. Informację o odbywaniu kwarantanny może przekazać za pośrednictwem np. poczty elektronicznej lub telefonu.

Z Rozporządzenia wprost wynika również, że za okres odbywania obowiązkowej kwarantanny pracownikowi przysługuje świadczenie pieniężne z tytułu choroby. Ażeby otrzymać takie świadczenie, pracownik – w terminie 3 dni roboczych od zakończenia kwarantanny – musi złożyć pracodawcy pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie takie może zostać złożone np. za pośrednictwem poczty elektronicznej i stanowi dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania kwarantanny.

Oświadczenie powinno zawierać:

1) dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę, tj.: 

a) imię i nazwisko, 

b) numer PESEL (jeżeli go posiada), 

c) serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany Straży Granicznej w ramach kontroli; 

2) dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dzień jej zakończenia; 

3) podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę.

Pracodawcy przysługuje prawo wystąpienia do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu. Wystąpienie takie jednak wymaga uzasadnienia.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑