Zmiana warunków zatrudnienia obywatela Ukrainy wykonującego pracę w oparciu o powiadomienie PUP 

Pracodawca, który zatrudnia obywatela Ukrainy na podstawie art. 22 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej – ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy) obowiązany jest do dokonania powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy (PUP).

W formularzu zgłoszenia należy wskazać podstawowe informacje dotyczące pracodawcy, cudzoziemca oraz warunków zatrudnienia – więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w naszym wpisie dot. zatrudnienia obywateli Ukrainy w oparciu o powiadomienie PUP.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami praca cudzoziemca pozostaje legalna, gdy jest wykonywana w wymiarze czasu pracy nie niższym niż wskazany w powiadomieniu lub liczbie godzin nie mniejszej niż wskazana w powiadomieniu oraz za wynagrodzeniem nie niższym niż ustalone według stawki określonej w powiadomieniu, proporcjonalnie zwiększonym w przypadku podwyższenia wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy.

W konsekwencji przyjmuje się, że wyżej wymienione zmiany warunków zatrudnienia nie wymagają od pracodawców podejmowania dodatkowych czynności związanych z legalizacją zatrudnienia cudzoziemców. W sytuacji więc, gdy powyższe zmiany zaistnieją, to praca cudzoziemca pozostaje w dalszym ciągu legalna. 

Przepisy nie precyzują jednak, jak postąpić w przypadku zmian warunków zatrudnienia innych niż wyżej wymienione – np. w przypadku zmiany stanowiska pracy lub miejsca wykonywania pracy albo też zmniejszenia wynagrodzenia czy etatu cudzoziemca. Naszym zdaniem, w takim przypadku pracodawca powinien dokonać ponownego powiadomienia PUP i tym samym powiadomić Urząd o nowych, zmienionych warunkach zatrudnienia. Dzięki temu Urząd będzie posiadać aktualne informacje dotyczące warunków zatrudnienia obywateli Ukrainy.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑