Wsparcie z tarczy branżowej

Jesteś przedsiębiorcą z branży hotelowej, gastronomicznej czy turystycznej? Z powodu Covid-19 Twoja działalność ucierpiała?
Jeśli odpowiedź na powyższe pytania jest twierdząca, z pewnością zainteresuje Cię na jakie dodatkowe wsparcie finansowe możesz liczyć. 

Takie wsparcie zakłada tzw. Tarcza Branżowa (ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej – Tarcza Branżowa lub Tarcza 6.0)). Ustawa ta wprowadza szereg dodatkowych elementów  wsparcia dla przedsiębiorców z wybranych branż. Dnia 15 grudnia 2020 r. ustawę podpisał Prezydent i obecnie czeka ona na publikację, jednak już teraz prezentujemy z jakich form wsparcia będą mogli wkrótce skorzystać przedsiębiorcy najbardziej obecnie dotknięci skutkami drugiej fali pandemii COVID-19.

I. Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności (art. 15zze4

DLA KOGO?

Dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, prowadzących działalność o określonych kodach PKD m.in. restauracje, ruchome placówki gastronomiczne, catering, których:

 • przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy niż 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.,
 • dotacja nie może być udzielona mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r.,
 • z dotacji nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność w 2020 r.

ZAKRES POMOCY

Mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy mogą uzyskać jednorazową dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności w wysokości do 5000 zł. Co istotne, dotacja podlega zwrotowi jeżeli przedsiębiorca nie wykonywał działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

II. Zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek (art. 31zo ust. 8 i 9 oraz 10 i 11).

Powyższe rozwiązanie istniało już w Tarczy Antykryzysowej, jednak nowe przepisy umożliwiają dodatkowe skorzystanie ze zwolnienia ze składek przez podmioty ze wskazanym kodem PKD w ustawie. Można się ubiegać o:

 • zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.
 • zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r., 

DLA KOGO?

Dla płatników składek prowadzących na dzień 30 września 2020 r. działalność oznaczoną wybranymi kodami PKD (są to m.in. restauracje, działalność obiektów sportowych, nauka języków obcych, catering, usługi rezerwacji hoteli, środków transportu), którzy:

 • zostali zgłoszeni jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r.,
 • wykazali, że przychód z działalności uzyskany w listopadzie 2020 r. jest niższy co najmniej o 40%
  w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

Informacje o terminach do składania powyższych wniosków można znaleźć na stronach ZUSu oraz gov.pl. Z uwagi na fakt, że ustawa była procedowana dłużej niż zakładano, część terminów już minęła, dlatego warto śledzić bieżące informacje w tym zakresie.

III. Dodatkowe dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników (art. 15gga) 

DLA KOGO?

Dla przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą w wybranych branżach, m.in. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, u których:

 • przychód z tej działalności, uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu, uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego
 • nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań i składek
 • nie zachodzą przesłanki ogłoszenia upadłości
 • nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne 

ZAKRES POMOCY

Dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników: 

 • których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (czyli 15.506,79 zł).
 • zatrudnionych krócej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Dofinansowanie jest udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku.

UWAGA!
Przedsiębiorca, który zawarł umowę o świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikom z przyczyn niedotyczących pracownika przez okres objęty dofinansowaniem.

IV. Prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego (art. 15zs2, art. 15zs1)

DLA KOGO?

Z dodatkowego świadczenia postojowego może skorzystać osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na dzień 30 września 2020 r., w wybranej branży m.in. usługi rezerwacji hoteli, środków transportu, restauracje, działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,, która skorzystała ze świadczenia postojowego  na podstawie Tarczy Antykryzysowej, a:

 • przychód działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Z kolei przedsiębiorcy z branż takich jak hotele, działalność agentów, organizatorów i pośredników turystycznych, mogą skorzystać ze świadczenia postojowego jeśli przychód z ich działalności, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019 r.

Dodatkowo, świadczenie postojowe może być również udzielone konkretnym grupom osób, wykonujących umowę cywilnoprawną, nie posiadających innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, jeżeli ich przychód  uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o to jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Do tej grupy należą przede wszystkim osoby podejmujące działalność twórczą i artystyczną.

***

Jak wynika z powyższego, w zależności od rodzaju wsparcia, przedsiębiorca musi spełnić określone warunki, a przede wszystkim prowadzić działalność o kodzie PKD wskazanym w przepisach. Najważniejszą jednak kwestią pozostaje złożenie odpowiedniego wniosku lub zawarcie porozumienia. W tym zakresie może powstać wiele wątpliwości, a także błędów. Co istotne, niektóre błędy w zakresie wypełniania wniosków, dołączania dokumentów, a na późniejszym etapie – rozliczania uzyskanego wsparcia mogą skutkować obowiązkiem zwrotu dofinansowania, a nawet nałożenia na przedsiębiorcę kar! Warto zatem dopilnować każdej kwestii. 

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w zakresie wyboru odpowiedniej pomocy – najkorzystniejszej dla Państwa biznesu, czy też pomocy przy wprowadzaniu odpowiednich porozumień w zakładach pracy zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑