Informacja o procedurze zgłoszeń wewnętrznych już na etapie rekrutacji.

Stale opóźniająca się implementacja dyrektywy unijnej nr 2019/1937 w sprawie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii zdaje się zbliżać ku realizacji. Na tę chwilę projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (potocznie zwany projektem ustawy o sygnalistach) nadal analizowany jest przez Komisję Prawniczą, co nie stoi na przeszkodzie by pracodawcy już zaczęli przygotowywać wewnątrzzakładowe procedury... Czytaj dalej →

W jakich przypadkach pracodawca ma obowiązek powiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy?

Chociaż od kilku już lat pracodawca nie ma obowiązku powiadomienia PIP o rozpoczęciu działalności, przepisy prawa nadal określają co najmniej kilkanaście przypadków, kiedy pracodawca z własnej inicjatywy ma obowiązek powiadomić tę instytucję (najczęściej właściwego okręgowego inspektora pracy) o różnych okolicznościach. Obowiązki te wynikają zarówno z Kodeksu pracy, jak i z przepisów pozakodeksowych. Czasem obowiązek współdziałania... Czytaj dalej →

Wyrok TSUE w sprawie kryteriów oceny odpowiedniości stosowanych przez administratora środków ochrony danych osobowych w przypadku złamania zabezpieczeń przez hackerów i uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych osobowych oraz przesłanek dochodzenia przez podmiot danych odszkodowania.

14 grudnia 2023 r. zapadł ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-340/21 dotyczący ochrony danych osobowych, w którym Trybunał wypowiada się m.in. na temat kryteriów odpowiedzialności administratora za wyciek danych oraz odszkodowania za szkodę niemajątkową. Stan faktyczny Bułgarskie media ujawniły, że doszło do ataku hackerskiego systemu informatycznego należącego do agencji publicznej w Bułgarii, wskutek... Czytaj dalej →

Pracodawco, pamiętaj o zgłaszaniu naruszeń ochrony danych osobowych!

Zgodnie z art. 33 ust. 1 RODO każdy administrator w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 72 godzin od jego stwierdzenia zgłosić je organowi nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, aby naruszenie skutkowało ryzykiem dla praw lub wolności osób fizycznych. W praktyce najwięcej wątpliwości sprawia właściwe ustalenie... Czytaj dalej →

Odpis na ZFŚS na rok 2024 

W przekazanym do Sejmu projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, ani też w projekcie tzw. ustawy okołobudżetowej nie przewidziano przepisu, który nakazywałby ustalanie wysokości odpisu na ZFŚS w roku 2024 wg przeciętnego wynagrodzenia z roku innego niż poprzedni (2023). Dotychczas, to właśnie w ustawach okołobudżetowych wskazywano, wg przeciętnego wynagrodzenia z którego roku należało ustalać odpis... Czytaj dalej →

Czy cudzoziemiec może mieć jednocześnie dwie decyzje zezwalające na pobyt w Polsce?

Ostatnio jeden z naszych Klientów zwrócił się do nas z pytaniem czy cudzoziemiec może w tym samym czasie posiadać dwie ważne decyzje dotyczące pobytu w Polsce. Klient wyjaśnił, że na etapie rekrutacji cudzoziemiec przedstawił dwie różne decyzje zezwalające mu na pobyt czasowy, które zostały wydane w niedużym odstępie czasu. Oba dokumenty wydawały się być ważne... Czytaj dalej →

Czy pracownik może wybrać placówkę medycyny pracy, w której wykona zlecone przez pracodawcę badania profilaktyczne?

W praktyce zdarza się niekiedy, że pracownicy przedstawiają pracodawcy orzeczenie lekarza profilaktyka, który nie współpracuje jednak z tą jednostką medycyny pracy, z którą umowę podpisał pracodawca. Czy takie orzeczenie powinno być przez pracodawcę honorowane? Odpowiedzi na to pytanie trzeba poszukać w przepisach ustawy o służbie medycyny pracy. W art. 12 ust. 1 stanowi ona, że... Czytaj dalej →

Wkrótce zmiana czasu. Jak wpłynie na rozliczenie czasu pracy?

30 października o godzinie 3:00 w nocy dojdzie do odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego i wprowadzenia czasu środkowoeuropejskiego. Oznacza to, że o godzinie 3:00 przesuniemy zegarki o godzinę wstecz, tj. na godzinę 2:00. Co ciekawe, czas od godziny 2:00 do godziny 3:00 czasu środkowoeuropejskiego będzie się oznaczać dodatkową literą „a” (godzina 2a minut 01 do godziny... Czytaj dalej →

Czy związki zawodowe będą mogły domagać się od pracodawcy informacji o parametrach, na jakich opierają się systemy sztucznej inteligencji mające wpływ na warunki pracy lub płacy?

W Sejmie procedowany jest projekt ustawy nowelizującej ustawę o związkach zawodowych, zgłoszony przez sejmową Komisję Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Pojawi się nowy przepis Zgodnie z jego założeniami, do ustawy związkowej ma być dopisany przepis uprawniający zakładową organizację związkową do domagania się od pracodawcy informacji o: „parametrach, zasadach i instrukcjach, na których opierają się algorytmy... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑