Wsparcie na podstawie obowiązującej tarczy antykryzysowej

Powszechna pomoc udzielona przedsiębiorcom, w pierwszej połowie roku, w ramach tzw. tarczy antykryzysowej oraz tarczy finansowej PFR umożliwiła wielu firmom kontynuowanie prowadzonej działalności i utrzymanie miejsc pracy. W 2021 r. osiągnięcie tego celu będzie nadal aktualne dla licznego grona przedsiębiorców.   

Chociaż pierwsza Tarcza Antykryzysowa (ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dalej jako – Tarcza Antykryzysowa) została już wprowadzona w marcu, a kolejne rozwiązania – sukcesywnie w kolejnych miesiącach, przedsiębiorcy nadal mogą korzystać z przewidzianego w niej wsparcia. Co więcej, na podstawie Tarczy Branżowej, zostaną przedłużone terminy do składania wniosków o dofinansowania. Przedsiębiorcy mogą liczyć przede wszystkim na wsparcie finansowe:

1. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy,

2. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem, albo obniżonym wymiarem etatu,

3. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne pracowników,

a także na wparcie, dotyczące wprowadzenia rozwiązań ułatwiającym ich funkcjonowanie:

4. możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy lub objęcie przestojem ekonomicznym bez ubiegania się o dofinansowanie,

5. możliwość zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z pracownikami, w zakresie i przez czas ustalony w porozumieniu.

Nie każde wparcie jest jednak dla każdego przedsiębiorcy! Jeśli jesteś zainteresowany pomocą z Tarczy Antykryzysowej sprawdź poniżej czy spełniasz kryteria zawarte w ustawie.

I. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15g) – środki przyznawane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

DLA KOGO?

Dla wszystkich zatrudniających pracowników przedsiębiorców, u których:

 • wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,
 • wystąpił okres przestoju ekonomicznego lub pracownikom został obniżony wymiar czasu pracy (do wyboru jedno z dwóch rozwiązań),
 • nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań i składek,
 • nie zachodzą przesłanki ogłoszenia upadłości,
 • zostało zawarte porozumienie w sprawie warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

ZAKRES POMOCY

Dofinansowanie przyznawane jest do wysokości połowy wynagrodzeń pracowników, nie więcej jednak niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Przyznawane na łączny okres 3 miesięcy, przypadających od miesiąca złożenia wniosku.

UWAGA!
Pracodawca, który otrzymał dofinansowanie nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia.

II. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem albo obniżonym wymiarem etatu (art. 15gg) – środki przyznawane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

DLA KOGO?

Dla wszystkich zatrudniających pracowników przedsiębiorców, u których:

 • wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, 
 • nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań i składek do końca trzeciego kwartału 2019 r.
 • nie zachodzą przesłanki ogłoszenia upadłości.

ZAKRES POMOCY

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z art. 15gg działa na podobnych zasadach co dofinansowanie z art. 15g, z tą jednak różnicą, że przeznaczone jest ono na wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem, albo obniżonym wymiarem czasu pracy. To idealne rozwiązanie dla pracodawców, którzy nie chcą zmieniać warunków pracy pracowników, a jednocześnie wystąpił u nich spadek obrotów gospodarczych.

UWAGA!
Pracodawca, który otrzymał dofinansowanie nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia.

III. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne pracowników (art. 15zzb) – przyznawane od starosty

DLA KOGO?

Dla wszystkich zatrudniających pracowników mikro przedsiębiorców, małych oraz średnich przedsiębiorców (!), u których:

 • wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,
 • nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań i składek do końca trzeciego kwartału 2019 r.
 • nie zachodzą przesłanki ogłoszenia upadłości.

ZAKRES POMOCY

Dzięki temu dofinansowaniu, pracodawcy mogą uzyskać środki na 1) część kosztów wynagrodzeń pracowników 2) należne składki na ubezpieczenia społeczne pracowników. 

Dofinansowanie jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku. Zakres dofinansowania zależny jest od wielkości spadku obrotów gospodarczych. W przypadku gdy spadek obrotów gospodarczych wynosi:

 1. co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty, stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników, objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
 2. co najmniej 50% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty, stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników, objętych wnioskiem o dofinansowanie, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia
 3. co najmniej 80% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników, objętych wnioskiem o dofinansowanie, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia

UWAGA!
Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową o dofinansowanie części kosztów oraz składek na ubezpieczenia społeczne przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.

IV. Możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy lub objęcie przestojem ekonomicznym bez ubiegania się o dofinansowanie (art. 15gb) 

DLA KOGO?

Dla wszystkich pracodawców, u których wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w następstwie wystąpienia COVID-19 i w związku z tym – wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń. 

ZAKRES POMOCY

Powyższe rozwiązanie jest idealne dla Pracodawcy, który nie jest zainteresowany lub nie spełnia kryteriów ubiegania się o dofinansowanie. Dzięki temu rozwiązaniu może jedynie obniżyć wymiar czasu pracy pracowników lub objąć pracowników przestojem ekonomicznym, jednak już bez pozyskiwania środków finansowych z Tarczy Antykryzysowej. 

Dzięki temu rozwiązaniu Pracodawca może:

1) obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, przy czym – wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie,

2) objąć pracownika przestojem ekonomicznym, przy czym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia,

Obniżenie czasu pracy lub objęcie pracownika przestojem ekonomicznym ma zastosowanie w okresie do 6 miesięcy od miesiąca, w którym iloraz, o którym mowa w ustawie, uległ zmianie do poziomu mniejszego niż 105% ilorazu z miesiąca bazowego. Okres ten nie może być jednak dłuższy niż 12 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, chyba że pracodawca wcześniej przywróci czas pracy obowiązujący przed jego obniżeniem lub zakończy przestój ekonomiczny pracownika, który był nim objęty.

UWAGA!

Obniżenie czasu pracy, albo objęcie pracownika przestojem ekonomicznym nie wyklucza możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w art. 15g (dofinansowanie wynagrodzeń), jeżeli spełnione są przesłanki, o których mowa w tym przepisie.

V. Możliwość zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę, zawartych z pracownikami, w zakresie i przez czas ustalony w porozumieniu (art. 15zf)

DLA KOGO?

Dla wszystkich pracodawców, u których:

 • wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, ­
 • nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań i składek do końca trzeciego kwartału 2019 r.

ZAKRES POMOCY

Pracodawca może:

 1. ograniczyć nieprzerwany odpoczynek dobowy do nie mniej niż 8 godzin i nieprzerwany odpoczynek tygodniowy – do nie mniej niż 32 godziny, 
 2. zawrzeć porozumienie o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy,
 3. zawrzeć porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę, zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

Co istotne, porozumienie może dotyczyć wszystkich „negocjowalnych” elementów umowy o pracę, w tym także wymiaru czasu pracy, czy wysokości wynagrodzenia. Pracodawca tym samym ma możliwość zmniejszenia kosztów pracowniczych np. poprzez obniżenie wynagrodzeń lub obniżenie wymiaru etatu zatrudnionych pracowników, połączone z obniżeniem wynagrodzeń.

UWAGA!
Pamiętać należy, że warunki, wynikające z porozumienia, nie mogą być dla pracowników mniej korzystne od tych wynikających z obowiązującego prawa pracy. 

***

Jak wynika z powyższego, w zależności od rodzaju wsparcia, przedsiębiorca musi spełnić inne warunki. Najważniejszą jednak kwestią pozostaje złożenie odpowiedniego wniosku lub zawarcie porozumienia. W tym zakresie może powstać wiele wątpliwości, a także błędów. Co istotne, niektóre błędy w zakresie wypełniania wniosków, dołączania dokumentów, a na późniejszym etapie – rozliczania uzyskanego wsparcia, mogą skutkować obowiązkiem zwrotu dofinansowania, a nawet nałożenia na przedsiębiorcę kar! Warto zatem dopilnować każdej kwestii. 

Jeśli potrzebują państwo wsparcia w zakresie wyboru odpowiedniej pomocy – najkorzystniejszej dla Państwa biznesu, czy też pomocy przy wprowadzaniu odpowiednich porozumień w zakładach pracy –  zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑