Konsultacja związkowa a odroczone w czasie wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę.

Nierzadko zdarza się, że pracodawca pomimo skonsultowania z organizacją związkową zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę, z różnych przyczyn nie jest w stanie wręczyć wypowiedzenia pracownikowi. Mogą to uniemożliwić rozmaite przyczyny. Na przykład dłuższa choroba pracownika i związana z nią nieobecność w pracy.

Kodeks pracy nie określa terminu, w jakim pracodawca może wypowiedzieć umowę po prawidłowo przeprowadzonej konsultacji aby nie narazić się na zarzut naruszenia przepisów warunkujących zgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę i uniknąć przegrania ewentualnego sporu sądowego z pracownikiem.

Okno czasowe.

W orzecznictwie wykształcił się pogląd, że pracodawca może złożyć wypowiedzenie bez naruszenia art. 38 k.p. dopóty, dopóki istnieje przyczyna podana zakładowej organizacji związkowej jako uzasadniająca wypowiedzenie (tj. tak długo, jak się ona nie zdezaktualizowała). 

Dla przykładu. Jeżeli pracodawca konsultował ze związkami zamiar wypowiedzenia umowy o pracę pracownika, który swoim nagannym zachowaniem doprowadził do utraty zaufania doń pracodawcy, pracownik ten następnie zaczął korzystać przed kilka miesięcy z L4, to zwykle upływ tych kilku miesięcy nie uczyni przyczyny wypowiedzenia nieaktualną.

Nie zwlekajmy.

Nie sposób oczywiście wskazać na jakikolwiek uniwersalny termin, który będzie można uznać za bezpieczny dla pracodawcy. Wszystko zależy od konkretnych okoliczności. W orzecznictwie pojawił się pogląd, aby posiłkowo brać pod uwagę wynikający z Kodeksu pracy roczny termin zatarcia ukarania karą porządkową. Jeżeli więc chcielibyśmy wypowiedzieć umowę o pracę z powołaniem się na zdarzenie, które miało miejsce przeszło rok wcześniej, powinniśmy zachować szczególną ostrożność.

Jeżeli okoliczność uzasadniająca wypowiedzenie na skutek upływu czasu stała się nieaktualna ze względu na cel wypowiedzenia, może być ono uznane za nieuzasadnione. 

Reasumując:

  1. Kodeks pracy nie określa terminu, w jakim pracodawca może wypowiedzieć umowę po prawidłowo przeprowadzonej konsultacji związkowej.
  2. Pracodawca może złożyć wypowiedzenie bez naruszenia art. 38 k.p. dopóty, dopóki istnieje przyczyna podana zakładowej organizacji związkowej jako przyczyna wypowiedzenia.
  3. Upływ nadmiernie długiego okresu między przeprowadzeniem konsultacji zamiaru wypowiedzenia z organizacją związkową a datą wypowiedzenia umowy o pracę, który występuje w przypadku upływu jednego roku między tymi czynnościami, może uzasadniać ocenę, że brak ponowienia konsultacji związkowej, narusza tryb z art. 38 k.p.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑