Będą zmiany w wykazie prac wzbronionych młodocianym

Z początkiem nowego roku szkolnego ma zacząć obowiązywać nowe rozporządzenie określające wykaz prac, których nie mogą wykonywać młodociani, jak też określające warunki, pod jakimi wyjątkowo będzie dopuszczalne zatrudnianie młodocianych powyżej 16 roku życia przy tych pracach.

Nowe rozporządzenie, na razie będące jeszcze w fazie rządowego procesu legislacyjnego, ma zastąpić dotychczasowe przepisy pochodzące z 2004 roku.

Sporo zmian

Po części jest to efekt postępu technicznego, pojawienia się nowych technologii produkcji, ale też oceny dotychczasowych doświadczeń zebranych w zakresie stosowania aktualnie obowiązujących przepisów. 
Inaczej niż dotychczas mają być np. określane normy dotyczące ręcznych prac transportowych, zmieniony ma być zakres prac zagrażających prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu osób młodych, inne będą też normy dotyczące pracy w środowisku zimnym, zmieniony będzie też wykaz prac stwarzających zagrożenie wypadkowe. Nowe przepisy nie będą stały na przeszkodzie zatrudnianiu młodocianych np. przy pracy konduktorów, konwojentów, czy mechaników obsługi naziemnej samolotów. To tylko oczywiście niektóre z planowanych zmian. 

Wyjątki?

Wyjątkowe dopuszczenie młodocianych do wykonywania prac wzbronionych będzie dozwolone tylko w zakresie, w jakim jest niezbędne do zaznajomienia ich z czynnościami związanymi z ich przygotowaniem zawodowym i nie będzie mogło mieć charakteru stałej pracy. Wymagać też będzie przeprowadzenia przez pracodawców szczegółowej i udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego, w której przygotowaniu będzie musiał wziąć udział także lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. 

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑