PPK – coraz mniej czasu na zawarcie umów

Przypominamy, że od 1 lipca br. podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. są obowiązane do stosowania przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Tym podmiotom, przepisy ustawy o PPK nakazują natomiast zawarcie umowy o zarządzanie najpóźniej na 10 dni roboczych przed dniem, w którym podmiot zatrudniający winien zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. Z kolei umowę o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający może zawrzeć po upływie trzeciego miesiąca od daty objęcia go stosowaniem przepisów o PPK, nie później niż do 10 dnia miesiąca następnego. 

Powyższe, jakkolwiek może wydawać się skomplikowane oznacza, że przedsiębiorcy zatrudniający na dzień 31 grudnia 2018 r. co najmniej 250 osób powinni najpóźniej w piątek 25 października 2019 r. zawrzeć umowę o zarządzanie z instytucją finansową. 

Przed zawarciem umowy o zarządzanie konieczne jest dokonanie wyboru instytucji finansowej. Wyboru instytucji dokonuje podmiot zatrudniający w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, lub – jeśli w danym podmiocie taka organizacja nie działa – z reprezentacją osób zatrudnionych. Gdyby na miesiąc przed upływem terminu zawarcia umowy o zarządzanie PPK, nie udało się osiągnąć porozumienia, co do wyboru instytucji finansowej z którą należy zawrzeć umowę o zarządzanie, przedsiębiorca powinien dokonać tego wyboru samodzielnie. 

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑