Badanie fikcyjności małżeństwa cudzoziemca

W poprzednim tygodniu wyjaśnialiśmy, że rozwód cudzoziemca, który nastąpił w ciągu 2 lat od dnia, w którym udzielono cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały ze względu na fakt pozostawania w związku małżeńskim z obywatelem polskim jest przesłanką uzasadniającą cofnięcie tego zezwolenia. Sygnalizowaliśmy również, że Urząd jeszcze przed wydaniem takiego zezwolenia może przyjrzeć się bliżej małżeństwu zawartemu... Czytaj dalej →

Praca nadliczbowa – niepełny etat

19 października 2023 r. zapadł bardzo ważny - z punktu widzenia zatrudniania pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy - wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-660/20 Lufthansa CityLine.  W omawianym wyroku Trybunał rozstrzygnął kwestię równego traktowania pracowników zatrudnionych na część etatu w odniesieniu do dodatkowego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Z orzeczenia Trybunału wynika,... Czytaj dalej →

Kiedy zezwolenie na pobyt stały może zostać cofnięte?

Ustawa o cudzoziemcach opisuje kilka sytuacji, w których zezwolenie na pobyt stały może zostać cofnięte. Co ważne, zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu w przypadku zaistnienia wyraźnie określonych sytuacji „zezwolenie na pobyt stały cofa się cudzoziemcowi” co oznacza, że organ nie ma wówczas tzw. luzu decyzyjnego i zobowiązany jest do podejmowania działań przewidzianych w przepisach. Istotny... Czytaj dalej →

Czy zezwolenie na pobyt stały faktycznie jest na stałe?

Zezwolenie na pobyt stały to decyzja, na podstawie której cudzoziemiec może przebywać legalnie w Polsce przez czas nieoznaczony. Z punktu widzenia pracodawcy istotne jest to, że zezwolenie na pobyt stały umożliwia również legalne zatrudnienie cudzoziemca bez konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów, czy dokonywania jakichkolwiek zgłoszeń lub powiadomień.  Czy jednak zezwolenie na pobyt stały faktycznie jest na... Czytaj dalej →

Zatrudnianie obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii

W zakresie zatrudniania cudzoziemców ogólną zasadą jest to, że cudzoziemcy, którzy chcą pracować w Polsce powinni posiadać zezwolenie na pracę. Są jednak przypadki, w których taki dokument nie jest wymagany. W szczególności w aktualnym stanie prawnym osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii mogą podejmować pracę w... Czytaj dalej →

Wdrożenie regulacji nakładającej na firmy obowiązek raportowania ESG coraz bliżej

Czym jest i kogo dotyczy raportowanie ESG? Opiera się ono na trzech filarach, będących zarazem rozwinięciem powyższego skrótu, tj.: Environmental (środowiskowym), Social (społecznym) i Governance (ładzie korporacyjnym). Jest to raportowanie typu niefinansowego obejmujące w szczególności udostępnianie przez podmioty działające na terenie Unii Europejskiej informacji w zakresie zrównoważonego rozwoju, stosowanych w przedsiębiorstwie działań proekologicznych oraz pozytywnych działań podejmowanych... Czytaj dalej →

Zezwolenie jednolite a termin na dokonanie powiadomienia PUP 

Obywatel Ukrainy ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce (tzw. zezwolenie jednolite) może otrzymać takie zezwolenie, które nie będzie wskazywało konkretnego pracodawcy u którego cudzoziemiec może zostać zatrudniony i które będzie przewidywało wymóg dokonania powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy (PUP).  Przypominamy w tym miejscu, że pracodawca, który zatrudnia obywatela Ukrainy na podstawie... Czytaj dalej →

Zwolnienie od pracy członka komisji wyborczej a wynagrodzenie za pracę 

Do marca 2023 r. członkom komisji  wyborczych (terytorialnych i obwodowych) przysługiwało do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. 31 marca br. do Kodeksu wyborczego wprowadzono zmiany, które rozszerzyły uprawnienia członków komisji. Obok dotychczasowych 5 dni zwolnienia, członkowi komisji... Czytaj dalej →

Zmiana warunków zatrudnienia obywatela Ukrainy wykonującego pracę w oparciu o powiadomienie PUP 

Pracodawca, który zatrudnia obywatela Ukrainy na podstawie art. 22 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej – ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy) obowiązany jest do dokonania powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy (PUP). W formularzu zgłoszenia należy wskazać podstawowe informacje dotyczące pracodawcy, cudzoziemca... Czytaj dalej →

Działania pozytywne w miejscu pracy

Pracodawcy coraz większą wagę przykładają do zwiększania równości i różnorodności w miejscu pracy. Dotyczy to m.in. poprawy sytuacji kobiet, których reprezentacja na rynku pracy, szczególnie w branżach technicznych, jest niewystarczająca. Zmniejszanie faktycznie występujących nierówności może następować poprzez podejmowanie tzw. „działań pozytywnych”, tj. podejmowanych na rzecz grupy pracowników wyróżnionych np. ze względu na płeć. Ażeby takie... Czytaj dalej →

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑