Ważność zaświadczeń o objęciu ochroną czasową wydłużona do 4 marca 2025 r.

Rada Unii Europejskiej ponownie wydłużyła okres obowiązywania mechanizmu ochrony czasowej – tym razem do dnia 4 marca 2025 r. W związku z tym ważność zaświadczeń o objęciu ochroną czasową wydanych przez polski Urząd do Spraw Cudzoziemców również uległa wydłużeniu. Osoby, które posiadają tego typu zaświadczenia nie muszą ubiegać się o ich wymianę czy wpisanie adnotacji o przedłużeniu ich obowiązywania. Ważność tych dokumentów ulega przedłużeniu z mocy prawa.

Kogo dotyczy ochrona czasowa?

Przypominamy, że mechanizm ochrony czasowej został uruchomiony decyzją wykonawczą Rady UE po wybuchu konfliktu zbrojnego w Ukrainie w marcu 2022 r. Rada UE stwierdziła wówczas istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy i zdecydowała o wprowadzeniu tymczasowej ochrony tych osób. Ochrona obowiązywała najpierw przez początkowy okres jednego roku, tj. do 4 marca 2023 r., a następnie została automatycznie przedłużona o dodatkowy rok do 4 marca 2024 r. Jeszcze przed rozpoczęciem 2024 r. Rada UE zdecydowała o ponownym wydłużeniu ochrony do 4 marca 2025 r.

Unijna ochrona obejmuje cudzoziemców, których nie dotyczy ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a którzy jednocześnie należą do kategorii wysiedleńców wymienionych w decyzji wykonawczej Rady UE. Dotyczy to głównie cudzoziemców, którzy nie posiadają obywatelstwa Ukrainy i nie są małżonkami obywateli Ukrainy ani członkami najbliższej rodziny obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka. Przepisy mają zastosowanie do osób, które legalnie przebywały w Ukrainie na podstawie ważnego zezwolenia na pobyt stały i nie są w stanie w bezpiecznych warunkach powrócić do kraju pochodzenia lub które korzystały z ochrony w Ukrainie.

Potwierdzeniem korzystania z ochrony czasowej jest zaświadczenie o objęciu ochroną czasową wydawane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców na wniosek cudzoziemca. Cudzoziemcy, którzy posiadają tego typu zaświadczenia w dalszym ciągu mogą się nimi posługiwać jako dokumentami pobytowymi.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑