Zielone światło dla pracy w placówkach handlowych 12 listopada 2018 r.

Uchwałą z 26 października 2018 r. Senat wprowadził poprawki do przekazanego mu przez Sejm i wzbudzającego olbrzymie emocje tekstu ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego 12 listopada z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności Senat zdecydował o wykreśleniu z ustawy przepisu, który wyłączał stosowanie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Diabeł tkwi w szczegółach.

Wbrew intencjom senatorów i oczekiwaniom partnerów społecznych reprezentujących pracowników handlu (m.in. NSZZ Solidarność), zmiany proponowane przez Senat nie oznaczają wcale, że 12 listopada sklepy pozostaną zamknięte. 

Z treści ustawy uwzględniającej poprawki Senatu wynika bezsprzecznie, że 12 listopada 2018 r. jest Świętem Narodowym oraz, że pozostaje dniem wolnym od pracy. Tego dnia bezsprzecznie obowiązywać mają też przepisy ograniczające handel w niedziele i święta.

Jeśli jednak przyjrzeć się bliżej przepisom regulującym problematykę handlu w niedziele i święta, to zauważyć trzeba, że zdefiniowano w nich pojęcie „święta”. Przez święto w rozumieniu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni należy rozumieć „dni wymienione w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy”. Ustawa z 1951 r. zawiera zamknięty katalog dni wolnych od pracy, który jednak nie obejmuje 12 listopada. 

Świętowanie nie dla każdego.

Oznacza to, że 12 listopada 2018 r. jest świętem, do którego zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu pracy. Te z kolei zezwalają na wykonywanie w święta m.in. pracy zmianowej. Powszechną i w pełni zgodną z prawem praktyką jest natomiast zatrudnianie pracowników w placówkach handlowych właśnie przy pracy zmianowej. 

W tej sytuacji, o ile ustawa nie zostanie po raz kolejny zmieniona, 12 listopada 2018 r. będzie normalnym dniem pracy dla wykonujących pracę zmianową pracowników placówek handlowych.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑