Wyroki WSA rzucają nowe światło na „kilometrówkę”

Ważne orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczące opodatkowania zwrotu kosztów korzystania przez pracownika z samochodu prywatnego do celów służbowych.

W dzisiejszej praktyce niejednokrotnie pracownicy korzystają ze swoich pojazdów prywatnych do celów związanych z prowadzoną przez ich pracodawców działalnością gospodarczą. Pracownicy w takim przypadku otrzymują zwrot w postaci przyjętego ryczałtu, bądź tzw. „kilometrówki” wynikającej z prowadzonej przez pracownika ewidencji przebiegu pojazdu.

Organy podatkowe oraz wojewódzkie sądy administracyjne zasadniczo stoją na stanowisku, że tego rodzaju świadczenie pieniężne należy doliczyć do przychodów pracownika oraz z tego tytułu potrącić podatek dochodowy. Oznacza to, że powinno się przyjmować, że zwracane w formie pieniężnej świadczenie jest dla pracowników przychodem ze stosunku pracy. Zwolnienie od podatku dochodowego im nie przysługuje, albowiem można je stosować jedynie wtedy, gdy zwrot takich kosztów wynika wprost z innych ustaw (dotyczy do przykładowo pracowników Poczty Polskiej).

Ostatnie wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie mogą wpłynąć na zmianę podejścia do tego zagadnienia. W zapadłych wyrokach zostało wskazane między innymi, że świadczenia uzyskane od pracodawcy, aby podlegało opodatkowaniu muszą prowadzić do powstania po stronie pracownika korzyści majątkowej. Tym samym Sąd uznał odmiennie niż dotychczas, iż nie należy kwoty wypłacanej pracownikowi za przejazd samochodem prywatnym, który był ściśle związany z wykonaniem zadań służbowych zleconych przez pracodawcę, uznawać jako elementu przychodu ze stosunku pracy.

Na niniejsze zagadnienia może wpłynąć stanowisko jakie zajmie w tej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑