Tarcza 2.0. a cudzoziemcy

Wydłużony legalny pobyt i możliwość podjęcia legalnej pracy

Trwają prace nad projektem Tarczy 2.0, który nie tylko ma wydłużyć legalny pobyt cudzoziemca, ale również zalegalizować jego pracę w czasie wydłużonego pobytu. Zgodnie z propozycjami pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma być uważany za legalny od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu wynikającego z:

  1. wizy Schengen, 
  2. wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, 
  3. dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen, 
  4. pobytu w ramach ruchu bezwizowego, 
  5. wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
  6. dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Legalność pobytu ma zostać przedłużona do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który obowiązywał jako ostatni. Jednocześnie projekt zakłada, że cudzoziemcy będą w tym okresie uprawnieni do podjęcia legalnej pracy na podstawie ważnego zezwolenia na pracę, ważnego zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

Regulacja ma dotyczyć cudzoziemców, którzy w dniu, od którego po raz pierwszy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego, przebywali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wyżej wymienionych dokumentów lub w ramach ruchu bezwizowego.

Karta pobytu

Zgodnie z projektem tzw. Tarczy 2.0 cudzoziemcy nie będą musieli wymieniać posiadanej karty pobytu, jeśli okres jej ważności upłynie w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Karta pobytu w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia go, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy. Projekt, nad którym wciąż trwają prace zakłada, że w przypadku upływu ważności karty pobytu w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jej ważność z mocy prawa przedłuży się do 30. dnia od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑