Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku.

Powszechną wiedzą jest, że od 1 stycznia 2020 r. wzrośnie płaca minimalna. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z konsekwencji takiej zmiany. Tymczasem wzrost płacy minimalnej wpłynie na zmianę wysokości innych świadczeń, które ustala się właśnie w odniesieniu do wynagrodzenie minimalnego.

Przypomnijmy, że już od 1 stycznia 2020 r.:

minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 2600 zł brutto, co oznacza wzrost o 350 zł w stosunku do roku 2019,
minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 17 zł brutto, co oznacza wzrost o 2,30 zł w stosunku do roku 2019.

Zmiana wysokości innych świadczeń

Wraz ze zmianą minimalnego wynagrodzenia zmieni się też wysokość wielu świadczeń wypłacanych w związku z zatrudnieniem, których wysokość ustalana jest na podstawie płacy minimalnej. Są to m.in.:

– Dodatek za pracę w nocy
Dodatek za pracę w porze nocnej stanowi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. W celu obliczenia dodatku za pracę w porze nocnej w poszczególnych miesiącach, minimalne wynagrodzenie należy podzielić przez obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w danym miesiącu, a następnie wyliczyć 20% tej kwoty.

Dodatek za pracę w nocy = (2600 zł : obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w danym miesiącu) x 20%.
Dodatek za pracę w nocy w poszczególnych miesiącach 2020 roku wyniesie więc:
styczeń – 3,10 zł
luty – 3,25 zł
marzec – 2,95 zł
kwiecień – 3,10 zł
maj – 3,25 zł
czerwiec – 3,10 zł
lipiec – 2,83 zł
sierpień – 3,25 zł
wrzesień – 2,95 zł
październik – 2,95 zł
listopad – 3,25 zł
grudzień – 3,10 zł

– Wynagrodzenie za przestój
Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej świadczenia, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, lub 60% wynagrodzenia obliczonego jak wynagrodzenie za urlop, jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania.

W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2020 r. – 2600 zł.

– Wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik nie świadczy pracy
Jeżeli w danym miesiącu, ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy, przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie. Jeśli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość tego wynagrodzenia ustala się proporcjonalnie do tego wymiaru czasu pracy.

Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu
Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę – od 1 stycznia 2020 r. wynosić będzie ono zatem nie mniej niż 2600 zł.

– Odszkodowanie dla pracownika, wobec którego stosowany był mobbing
Pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

– Odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia
Pracownikowi, którego umowa o pracę ulega rozwiązaniu w trybie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, przysługuje odprawa pieniężna, której wysokość uzależniona jest od zakładowego stażu pracy. Warto jednak pamiętać, że wspomniana ustawa stanowi również, że odprawa nie może przekraczać 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy – w 2020 r. kwotą graniczną odprawy będzie 39 000 zł. Na marginesie podkreślamy, że to ograniczenie nie oznacza braku możliwości przyznania pracownikowi odprawy przekraczającej tę wartość.

Zmiana w zakresie składników nie wliczanych do minimalnego wynagrodzenia

Odnośnie do płacy minimalnej, ustawodawca przewidział jeszcze jedną zmianę. Zgodnie z zapowiedziami od 1 stycznia 2020 r. katalog składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zostanie rozszerzony o dodatek za staż pracy.

 

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑