Dodatkowe uprawnienia pracownicze dla honorowych dawców krwi – ozdrowieńców po COVID-19.

Od wtorku 26 stycznia 2021 r. obowiązują znowelizowane przepisy tzw. specustawy koronawirusowej (czyli ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych), które wprowadziły dodatkowe przywileje dla honorowych dawców krwi, którzy przechorowali COVID-19 i oddali krew lub jej składniki – w tym osocze.

Jak było dotychczas?

Przypomnieć należy, że dotychczas zasłużony dawca krwi i honorowy dawca krwi miał prawo do zwolnienia od pracy w dniu, w którym oddawał krew i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi, zwrotu utraconego zarobku, posiłku regeneracyjnego oraz zwrotu kosztów przejazdu do centrum krwiodawstwa. 

Co zyskują honorowi dawcy krwi – ozdrowieńcy po COVID-19?

Obecnie, w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, dodatkowo uprzywilejowani zostali honorowi dawcy krwi, którzy oddali krew lub jej składniki – w tym osocze, po chorobie COVID-19. Zachowują oni wskazane wyżej przywileje, z tym że wymiar zwolnienia od pracy przysługuje nie tylko w dniu, w którym oddali krew lub jej składniki, lecz także w dniu następnym. 

Ponadto, tym osobom, które oddały co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19 przysługuje 33% ulga na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego (w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych i autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej oraz w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne).

Uprawnienia wskazane wyżej potwierdzać powinno zaświadczenie wydane przez regionalne, wojskowe centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa albo centra utworzone przez MSWiA. Ulga na przejazdy przysługuje przez okres 6 miesięcy od daty wystawienia takiego zaświadczenia.

Przepisy przejściowe zawarte w ustawie nowelizującej przewidują, że ulgi na przejazdy przysługują także przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy w przypadku, gdy przed tym dniem krwiodawca oddał już krew lub jej składniki – w tym osocze po chorobie COVID-19 a wg stanu na dzień wejścia w życie ustawy liczba donacji wynosi 3 i zostało wydane wspomniane zaświadczenie centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑