Kontrole PIP – nie taki diabeł straszny?

 Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy są powszechne i dotyczą zróżnicowanych obowiązków wynikających z prawa pracy. W samym tylko roku 2018 PIP przeprowadziła ponad 80.000 kontroli. 

Na rok 2020 PIP zapowiedziała przeprowadzenie ponad 72.000 kontroli planowych. Pamiętać trzeba jednak, że poza kontrolami planowanymi, PIP przeprowadza także kontrole w odpowiedzi na różnego rodzaju skargi, czy zawiadomienia, pochodzące często od pracowników (lub byłych pracowników). 

Co i u kogo będzie kontrolowane? 

Inspektorzy pracy skontrolują przede wszystkim:

1. Bezpieczeństwo i higienę pracy – kontroli tych oczekiwać mogą głównie pracodawcy działający w sektorach i branżach, w których występuje zwiększone ryzyko zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników (budownictwo, produkcja, przetwórstwo).

2. Prawna ochrona pracy, w tym m.in.: czas pracy, wypłaty wynagrodzeń, prowadzenie dokumentacji pracowniczej. Kontrole w tym zakresie mają dotyczyć głównie korporacji, jednostek samorządowych, placówek handlowych, przedsiębiorstw transportowych.

Jako ciekawostkę warto wskazać, że w roku 2018 we wskazanym zakresie inspektorzy PIP przeprowadzili 1.212 kontroli planowych oraz 1.101 kontroli na podstawie skarg. Najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami były:

  • nieprowadzenie lub nienależyte prowadzenie ewidencji czasu pracy, 
  • niewypłacanie pracownikom dodatków za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej, 
  • sposób wprowadzenia ruchomego rozkładu czasu pracy. 
  • nieprzestrzeganie zasady pięciodniowego tygodnia pracy,
  • niezapewnienie pracownikom odpowiednich odpoczynków dobowych i tygodniowych.

W zakresie kontroli planowych stwierdzono 932 wykroczenia. Inspektorzy nałożyli 235 grzywien na kwotę łączą 286.400 zł. W kontrolach przeprowadzanych na podstawie skarg stwierdzono 1.267 wykroczeń oraz nałożono 388 grzywien w łącznej kwocie 498.200 zł.   

3. Legalność zatrudnienia obywateli polskich, w tym przestrzegania zakazu zawierania umów cywilnoprawnych dla stosunku o cechach zatrudnienia pracowniczego oraz legalność zatrudniania cudzoziemców. Kontroli w tym zakresie mogą oczekiwać w przede wszystkim (ale nie wyłącznie) agencje pracy tymczasowej, małe placówki handlowe, podmioty powierzające pracę sezonową.

4. Przestrzegania obowiązków związanych z ustawy o PPK – więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w naszym kolejnym artykule – już teraz zapraszamy do lektury.

Poznaj swoje prawa i dowiedz się co wolno urzędnikom

W razie kontroli niezwykle istotna jest wiedza dotycząca uprawnień i obowiązków zarówno kontrolujących, jak i kontrolowanych. Pomocny może okazać się wówczas serwis ekontrole.info, który przeprowadzi nas krok po kroku przez kolejne etapy kontroli oraz udzieli odpowiedzi na wiele pytań pojawiających się w toku kontroli. W serwisie znajdują się informacje dotyczące kontroli m.in. Państwowej Inspekcji Pracy, Krajowej Administracji Skarbowej, ZUS, czy Inspekcji Sanitarnej. 

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑