Jak zmieni się działanie escape roomów w Polsce?

Krótko na temat projektu nowelizacji Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji regulującego funkcjonowanie Escape roomów w Polsce.

Na skutek tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce w Koszalinie na terenie całego kraju przeprowadzono masowe kontrole escape roomów. Z udostępnionych przez Ministerstwo informacji wynika, że nieprawidłowości stwierdzono aż u 87,5% skontrolowanych obiektów, a 13% z nich zostało zamkniętych. 

Kogo dotyczy Projekt?

Zmiana dotyczy właścicieli, zarządców, użytkowników oraz wszystkich innych osób, które faktycznie władają budynkiem, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza typu escape room. 

Jakie obowiązki nakłada?

Projekt nakłada na wszystkie wyżej opisane osoby obowiązek dokonywania praktycznego sprawdzania organizacji ewakuacji ludzi w bezpieczne miejsce – znajdujące się na zewnątrz obiektu budowlanego lub w sąsiedniej strefie pożarowej oraz sprawdzania spełniania wymagań ochrony przeciwpożarowej. Weryfikacja ta powinna być przeprowadzana co najmniej raz na dwa lata oraz każdorazowo przed rozpoczęciem funkcjonowania escape roomu. 

Co z obecnie funkcjonującymi pokojami?

Wszystkie escape roomy, działające w dniu wejścia w życie nowych przepisów będą podlegały obowiązkowi weryfikacji warunków ewakuacji w terminie 30 dni od dnia, w którym zmianazacznie obowiązywać.

Sprawdzenie ewakuacji – co to jest i jak się to odbywa?

Praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji to nic innego, jak weryfikacja przygotowania obiektu budowlanego do sytuacji rzeczywistego zagrożenia. Sprawdzenia nie będzie można jednak dokonać samodzielnie. Przepisy w tym zakresie przewidują obecność określonych osób – wprost wskazanych w przepisach. O przeprowadzanym sprawdzaniu i jego terminie trzeba będzie powiadomić właściwą jednostkę Państwowej Straży Pożarnej, a po jego dokonaniu sporządzić odpowiedni protokół i przekazać go właściwym organom.

Co w przypadku naruszenia przepisów PPOŻ?

Jeśli w trakcie kontroli dojdzie do stwierdzenia naruszeń przepisów przeciwpożarowych, w stosunku do kontrolowanej osoby może zostać wydana odpowiednia decyzja administracyjna – nakazująca usunięcie stwierdzonych uchybień a nawet nakazująca zamknięcie takiego obiektu. Należy pamiętać, że taka decyzja nie jest ostateczna i  można się od niej odwołać.

Inne konsekwencje?

Zamknięcie obiektu nie jest najgorszą z możliwych konsekwencji. Poza odpowiedzialnością administracyjną, osobie prowadzącej escape room może grozić także odpowiedzialność odszkodowawcza za wszelkie powstałe w związku z działalnością szkody oraz odpowiedzialność karna.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑