Jakich dokumentów pracodawca powinien zażądać od cudzoziemca na etapie rekrutacji?

Kodeks pracy określa, że od osoby ubiegającej się o zatrudnienie pracodawca może żądać podania wybranych danych osobowych, a przy tym dokumentów, które je potwierdzą. W przypadku kandydatów do pracy będących cudzoziemcami omawiane uprawnienie jest nieco szersze, a przy tym jest nie tylko prawem pracodawcy, ale również jego obowiązkiem.

Obowiązek zweryfikowania podstawy pobytu cudzoziemca w Polsce

Przepisy nakładają na pracodawców obowiązek żądania od cudzoziemca przedstawienia ważnego dokumentu uprawniającego go do pobytu w Polsce. Pracodawca powinien uzyskać ten dokument jeszcze przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca. Ustalenie czy przedłożony dokument pozostaje ważny nie powinno nastręczać wielu trudności, ponieważ zwykle dokumenty pobytowe wydawane są na pewien z góry sprecyzowany okres. Nieco szerszej wiedzy na temat prawnych podstaw pobytu cudzoziemców w Polsce wymaga już ustalenie, czy dany dokument uprawnia cudzoziemca do pobytu. Tego typu zadania mogą być przy tym delegowane przez pracodawców na podmioty zewnętrzne, w tym np. na kancelarie prawne specjalizujące się w tematyce zatrudniania cudzoziemców. 

Już zatem na etapie rekrutacji pracodawca powinien uzyskać od cudzoziemca wizę, decyzję pobytową lub inny dokument, który potwierdzi, że cudzoziemiec przebywa w Polsce legalnie. W świetle bowiem obowiązujących przepisów, legalnie zatrudnieni mogą być wyłącznie cudzoziemcy, których pobyt w Polsce jest legalny. Pracodawca nie powinien więc podejmować decyzji o ewentualnym zatrudnieniu danego cudzoziemca dopóki nie ustali czy jego pobyt w Polsce jest legalny oraz dopóki nie uzyska do wglądu dokumentu stanowiącego podstawę tego pobytu. Na tym jednak nie koniec.

Obowiązek przechowywania dokumentu legalizującego pobyt cudzoziemca w Polsce

Pracodawca jest dodatkowo zobowiązany do przechowywania przedstawionego przez cudzoziemca dokumentu legalizującego jego pobyt w Polsce (kopii tego dokumentu). Obowiązek ten jest aktualny przez cały okres zatrudnienia danego cudzoziemca, a przy tym nierzadko w trakcie trwającego już zatrudnienia dochodzi do utraty ważności dokumentu pobytowego i uzyskania przez cudzoziemca nowej podstawy pobytowej. W takiej sytuacji pracodawca powinien uzyskać kopię nowego dokumentu pobytowego cudzoziemca i przechowywać go na wypadek ewentualnej kontroli. 

Na pytanie, czy powyższym dokumentem jest przy tym karta pobytu i czy w związku z tym jest ona wystarczająca do zatrudnienia cudzoziemca odpowiemy w kolejnym tygodniu.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑