W jakim języku sporządzić umowę o pracę z cudzoziemcem?

Wobec stałego napływu cudzoziemców na polski rynek pracy wielu pracodawców staje, niekiedy po raz pierwszy, przed dylematem, w jakim języku sporządzić umowę o pracę i towarzyszące jej dokumenty związane z zatrudnieniem? 

W jakim języku sporządzić umowę o pracę z cudzoziemcem?

Odpowiedzi na to pytanie nie znajdziemy w Kodeksie pracy. Sięgnąć trzeba przede wszystkim do przepisów ustawy o języku polskim. Wymaga ona, aby na terytorium Polski przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy używać języka polskiego, jeżeli spełnione są łącznie dwie przesłanki:

  • pracownik ma miejsce zamieszkania w Polsce w chwili zawarcia umowy,
  • umowa ma być wykonywana na terenie Polski.

Obowiązek używania języka polskiego nie dotyczy tylko umowy o pracę, ale również wszelkich innych aktów prawa pracy, czy też dokumentów związanych z zatrudnieniem, jak np. regulaminu pracy, akt osobowych, świadectwa pracy etc.

Takie rozwiązanie może oczywiście być niedogodne dla tych cudzoziemców, którzy polskim nie władają. Dlatego też ustawodawca w ustawie o języku polskim przewidział wyjątki od tej reguły. 

Umowę o pracę z cudzoziemcem w dwóch wersjach językowych

Prawo nie zakazuje bowiem sporządzenia umowy lub dokumentu z zakresu prawa pracy zarówno w języku polskim, jak i w języku obcym. W takiej umowie warto jest zapisać, który z języków jest właściwym dla umowy. Jeżeli jednak pracownik jest obywatelem polskim to w takim przypadku podstawą wykładni postanowień umowy będzie jej polska wersja. 

Ponadto, umowa o pracę lub inny dokument wynikający z zakresu prawa pracy, może być sporządzony w wersji obcojęzycznej na wniosek pracownika władającego tym językiem (niekoniecznie musi to być język ojczysty tej osoby), pod warunkiem jednak, że ów pracownik jest cudzoziemcem i został wcześniej pouczony przez pracodawcę o prawie do sporządzenia umowy lub dokumentu w języku polskim. 

O czym warto pamiętać sporządzając umowę o pracę z cudzoziemcem?

Regulacja ustawy o języku polskim nie wyczerpuje jednak problematyki języka umów zawieranych z cudzoziemcami. Pracodawcy muszą mieć na uwadze także przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ten akt prawny wymaga bowiem w wielu przypadkach przedstawienia cudzoziemcowi, przed zawarciem z nim umowy o pracę, także jej pisemnego tłumaczenia na język obcy, zrozumiały dla cudzoziemca (ponownie zatem, nie musi to być jego język ojczysty). 

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑