Problemy pracodawców zatrudniających obcokrajowców – nieposiadających numeru PESEL

Przypominamy, że od 1 stycznia 2018 r. wprowadzona została zasada przewidująca przyznawanie numeru PESEL cudzoziemcom zamieszkującym na terytorium Polski, niezależnie od tytułu prawnego pozwalającego im na pobyt w kraju.

Uzyskanie numeru PESEL jako czynność niezbędna do dokonania prawidłowych rozliczeń podatkowych

Jakkolwiek posiadanie numeru PESEL nie jest warunkiem koniecznym do wykonywania pracy w Polsce, to jednak ma ono szczególnie istotne znaczenie dla dokonania prawidłowych rozliczeń podatkowych. 

W związku z nadaniem obcokrajowcom zamieszkującym w Polsce, uprawnień do uzyskania numeru PESEL, ustała możliwość korzystania z numeru NIP na potrzeby rozliczeń podatkowych cudzoziemców nieprowadzących działalności gospodarczej. Oznacza to, że w celu np. prawidłowego wypełnienia formularza PIT-11, podając dane identyfikacyjne pracownika (cudzoziemca) należy obligatoryjnie podać jego numer PESEL. Identyfikatorem cudzoziemca w dokumentacji podatkowej nie jest już zatem numer NIP, tak jak miało to miejsce wcześniej. 

Konieczność szybkiego podjęcia niezbędnych formalności

Tym samym warto, aby pracodawcy jak najszybciej przypomnieli swoim pracownikom o konieczności uzyskania numeru PESEL. Należy pamiętać, że na dopełnienie tej formalności pozostało niewiele czasu. W związku z nowelizacją przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, informację PIT-11 za 2018 rok płatnik będzie musiał przekazać urzędowi skarbowemu do końca stycznia 2019 r.

Jak uzyskać numer PESEL?

Cudzoziemiec, który zamelduje się w Polsce na pobyt stały lub czasowy otrzyma numer PESEL z urzędu. W przypadku braku takiej możliwości – obcokrajowiec ma prawo do złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL w urzędzie gminy właściwym dla siedziby pracodawcy. Należy pamiętać, że aktualnie nie ma możliwości wystąpienia przez pracodawcę o numer PESEL dla pracownika.  Obcokrajowiec musi to uczynić samodzielnie bądź ewentualnie przez pełnomocnika.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑