Czy rodzaj wizy ma znaczenie dla możliwości podjęcia pracy przez cudzoziemca?

W ostatnim czasie otrzymaliśmy pytanie o możliwość zatrudnienia cudzoziemca, który w sposób legalny przebywa w Polsce na podstawie wizy. Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest oczywista, ponieważ nie każdy cudzoziemiec, który przebywa legalnie w Polsce może przy tym legalnie podjąć pracę.

Legalna praca zawsze wymaga zalegalizowania pobytu w Polsce

Z punktu widzenia pracodawcy najważniejsze jest to, że aby zatrudnić cudzoziemca w sposób legalny należy w pierwszej kolejności upewnić się co do tego, że przebywa on w Polsce w sposób zgodny z prawem. Nie można mówić o legalnej pracy, jeśli pobyt cudzoziemca w Polsce jest nielegalny. Pracodawca powinien zatem w pierwszej kolejności zweryfikować dokumenty pobytowe cudzoziemca.

Czy w każdym przypadku legalny pobyt w Polsce umożliwia podjęcie pracy?

Na tym jednak nie koniec, ponieważ pracodawca w następnym kroku powinien zweryfikować czy posiadany przez cudzoziemca dokument umożliwia mu podjęcie pracy w Polsce. Dla niektórych może być zaskoczeniem to, że nie każdy dokument pobytowy uprawnia do wykonywania pracy, natomiast zgodnie z przepisami niektóre dokumenty pobytowe o ile umożliwiają legalny pobyt w Polsce, o tyle jednocześnie wykluczają podjęcie pracy przez cudzoziemca.

Odnosząc powyższe do wizy należy zwrócić uwagę, że wiza jest wydawana w różnych celach, przykładowo – w celu turystycznym, prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania pracy, udziału w imprezach sportowych, odwiedzin u rodziny lub przyjaciół i innych. Poszczególne cele oznaczane są na naklejce wizowej odpowiednim numerem. Wiza, która została nam okazana posiadała oznaczenie 01, a zatem została wydana w celu turystycznym. Co ważne, z przepisów prawa wynika wprost, że jakkolwiek cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy w Polsce, jeżeli posiada zezwolenie na pracę oraz przebywa na terytorium Polski na podstawie wizy, tak jednocześnie nie dotyczy to pobytu w Polsce na podstawie wizy wydanej w celu turystycznym. 

Mając to na uwadze nie ulega wątpliwości, że rodzaj wizy jest istotny dla możliwości podjęcia pracy przez cudzoziemca – nie każda wiza umożliwi cudzoziemcowi wykonywanie pracy. W szczególności niecelowe jest ubieganie się przez pracodawcę o wydanie zezwolenia na pracę, jeśli cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie wizy wydanej w celu turystycznym. W takim przypadku cudzoziemiec nie może bowiem u nas podjąć zatrudnienia.

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑