Zmiany w rozporządzeniu określającym wzór świadectwa pracy

W sobotę 7 września br., w ślad za omawianymi już na blogu zmianami w Kodeksie pracy, weszło również w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające wzór świadectwa pracy.

Zmiany dotyczą:

  • treści pouczenia dla pracownika o prawie wystąpienia do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 14 dni od jego otrzymania, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku – o prawie do wystąpienia z żądaniem sprostowania do sądu pracy w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania przez pracodawcę, a w przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy – o prawie wystąpienia z żądaniem sprostowania do sądu pracy,
  • wzoru świadectwa pracy stanowiącego załącznik do rozporządzenia,
  • uchylenia §4 rozporządzenia (dotyczył on terminu na wydanie świadectwa pracy) – regulacja ta bowiem obecnie zawarta jest bezpośrednio w Kodeksie pracy,
  • uchylenia §6 rozporządzenia; ten przepis stanowił o obowiązku przechowywania kopii świadectwa pracy w aktach osobowych pracownika (w tym zakresie jest zbędny, gdyż obowiązek ten przewidują wprost przepisy określające sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej) oraz stanowił, że w uzasadnionych przypadkach odpis świadectwa pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej, bądź – w przypadku śmierci pracownika – małżonkowi albo innej osobie uprawnionej do ubiegania się o rentę rodzinną, a w razie braku takich osób – innej osobie będącej spadkobiercą zmarłego pracownika. Wskutek uchylenia tego przepisu obecnie krąg osób uprawnionych do otrzymania odpisu świadectwa pracy określany będzie wprost przez art. 941 Kodeksu pracy.

Nowe prawo

Zwrócić trzeba też uwagę na brak obowiązku wskazania przez pracodawcę w pouczeniu, o którym mowa była wyżej, właściwego sądu, do którego pracownik może kierować roszczenia związane ze świadectwem pracy.

1 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30.08.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie treści świadectwa pracy (Dz. U. 2019 r. poz. 1709).

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑