Czy umowę zlecenia zawieraną z cudzoziemcem trzeba sporządzić w formie pisemnej?

Zgodnie z Kodeksem cywilnym przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Obok umowy o pracę jest to jedna z najpopularniejszych form podejmowania współpracy między dwoma podmiotami. Co przy tym ważne, umowa zlecenia nie wymaga zachowania żadnej szczególnej formy. Jakkolwiek, z różnych względów nie rekomendujemy zawierania tego typu umów ustnie, to niekiedy bywa, że umowy zlecenia są jednak zawierane właśnie w takiej formie. Czy jest to dopuszczalne w odniesieniu do umów zawieranych z cudzoziemcami?

Odpowiedź jest prosta i jednoznaczna – nie, ponieważ w odniesieniu do cudzoziemców należy mieć na uwadze szczególną regulację wynikającą z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Z przepisów wspomnianej ustawy wynika w szczególności, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi (np. zleceniodawca, pracodawca) jest obowiązany do zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej. Dotyczy to m.in. umów cywilnoprawnych, w tym umów zlecenia. 

Co ważne, z przepisów omawianej ustawy wynika również, że powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi bez zawarcia umowy cywilnoprawnej w wymaganej pisemnej formie oznacza powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy, a to z kolei zagrożone jest m.in. karą grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł. Nie ulega zatem wątpliwości, że zaniedbania w tym zakresie mogą mieć dotkliwe skutki dla zleceniodawcy. Aby nie narazić się na tego typu sankcje, umowy zlecenia – szczególnie te zawierane z cudzoziemcami należy sporządzać w formie pisemnej. 

Dumnie wspierane przez WordPressa | Motyw: Baskerville 2. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑